« Tilbake (Artikler)

Starte og registrere aksjeselskap

Å velge AS som selskapsform er ofte det tryggeste og mest hensiktsmessige valget. Sosiale rettigheter er ivaretatt, samtidig som man står uten personlig ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser. I de senere årene har det blitt betydelig enklere å stifte aksjeselskap.

Ett nytt aksjeselskap skal stiftes i Foretaksregisteret. Her er alle norske AS registrert, og er et offentlig register som gir oversikt og skal sikre rettsvern for alle norske og utenlandske foretak i Norge.

For å stifte et nytt AS, skal det det opprettes et stiftelsesdokument av de som skal tege aksjer i selskapet. (Stifterne) Det skal opplyses om hvor mange aksjer hver av stifterne skal ha, og hva som skal betales for hver aksje. Både privatpersoner og selskaper kan tegne aksjer i et aksjeselskap. Det er ikke noen krav til aksjetegnernes nasjonalitet eller bosted. Det er ikke noen krav til antall aksjetegnere. Et aksjeselskap kan ha bare en aksjeeier, men ofte er det mange

Stiftelsesdokumentet skal opplyse hva foretaket skal hete, og det skal informeres om hvem som skal sitte i selskapets styre. Styret skal bestå av minst èn person, og er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Det er kun myndige personer som kan være styremedlemmer, og minst halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge. Ofte er stifter og styrer samme person.

Stiftelsesdokument

Minimumskrav til innhold for enkle aksjeselskaper

 • Hvem er stifterne, navn, adr., fødselsnr./org.nr.
 • Selskapets vedtekter
 • Aksjetegning, antall aksjer pr. aksjonær
 • Åpningsbalanse, inkl. hva som skal betales for hver aksje
 • Navn på valgte styremedlemmer og evtentuell revisor
 • Revisors bekreftelse av åpningsbalansen skal vedlegges
 • Dato for stiftelsen og undertegning av stifterne
 • Stiftelsesdokumentet sendes sammen med samordnet 
registreringsmelding til Brønnøysundregistrene

Når stiftelsesdokumentet er ferdig utfylt og alle som har aksjer i selskapet har signert elektronisk, mottar man det ferdige stiftelsesdokumentet i Altinn. For å registrere selskapet, skal stiftelsesdokumentet bli overført i Samordnet registreringsmelding i Foretaksregisteret. Foretaksregistret tar et engangsgebyr på kr 5 570 for registreringen av aksjeselskapet.

Når aksjeselskapet er registrert, vil du motta et organisasjonsnummer og firmaattest for selskapet ditt.

Hva er et aksjeselskap(AS)?

I et aksjeselskap har ikke noen av aksjonærene personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærene har i utgangspunkt bare mulighet til å tape aksjekapitalen. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav.

I aksjeselskap må stifterne skyte inn minimum 30.000 kroner i aksjekapital. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander i stedet for penger (Tingsinnskudd), men dette krever attestering fra revisor.

Eiere i små og nystartede aksjeselskap må ofte kausjonere for lån som 
selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel ofte et personlig gjeldsansvar.

Det er også tenkelig at tillitsvalgte, for eksempel styreleder, kan pådra seg 
erstatningsansvar.

Aksjekapital

Aksjekapitalen som skal betales inn til selskapet ved oppstart, må være minimum 30 000. Kapitalen skal settes inn på en egen konto i banken, og overføringen skal bekreftes av enten banken, revisor, advokat eller en autorisert regnskapsfører. Kapitalen blir fordelt likt på et visst antall aksjer, og det er aksjekapitalen som utgjør verdien av alle aksjene. Stifterne kan betale inn et høyrer beløp en dette (overkurs). Uansett hvor mye som blir betalt inn som aksjekapital, bør beløpet stå i forhold til hvor mye kapital selskapet har behov for. Å øke aksjekapitalen ut over minimumskravet gir bedriften økt kredittverdighet og soliditet.

Gebyr for registrering hos Brønnøysund

Gebyr for registrering i Foretaksregisteret pr. sept. 2020:
Aksjeselskap kr.5 570,- elektronisk, eller 6797,- på papir.
Enkeltmannsforetak i enhetsregisteret 
gratis. Enkeltmannsforetak i foretaksregisteret 2250,- elektronisk, eller 2832 på papir. Undersøk alltid gjeldende satser før innsendelse. https://www.brreg.no/bedrift-nn/gebyr-for-registrering-og-tinglysing/

Egenkapital

I følge loven skal aksjeselskapet til enhver tid ha en egenkapital. Størrelsen på kravet om egenkapitalen skal stå i forhold til driftens virksomhet og risiko. Om summen på egenkapitalen er mindre enn halvparten av selskapets aksjekapital eller er uforsvarlig lav, er det et krav at aksjeselskapets aksjeeiere samles til generalforsamling for å sette i gang tiltak for å styrke egenkapitalen.

Skal selskapet ha en revisor?

Når et AS skal opprettes skal det komme frem om selskapet skal ha en revisor eller ikke. Det er visse krav til fravalg av revisjon.
Du kan velge bort revisjon dersom:

 • Driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
 • Balansesummen er lavere en 23 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Du må likevel sende inn årsregnskap selv om det ikke skal revideres.

Skal aksjeselskapet ha en daglig leder?

Det er ikke et krav om at et AS skal ha en daglig leder. Skal selskapet ha en eller flere daglig ledere, er det styret som tilsetter disse, og det skal gå frem av vedtektene. Daglig leder skal være bosatt i Norge eller være statsborger av og bosatt i em EU/EØS-stat.

Fordeler med å velge AS som selskapsform

Sosiale rettigheter
Som eier av et aksjeselskap kan du også være ansatt i selskapet. Dette gir deg rettigheter som blant annet sykepenger, pensjonsrettigheter og dagpenger ved arbeidsledighet. Er du eller andre ansatte i aksjeselskapet, er det et krav at det skal betales arbeidsgiveravgift. Eier av aksjeselskapet kan arbeide i selskapet uten å være ansatt, og likevel ta ut utbetaling. Dette kalles å ta ut utbytte, og man sikrer seg ikke sosiale rettigheter som ved et ansettelsesforhold.

Redusert risikoansvar
Ved å velge AS som selskapsform er ingen av aksjonærene personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapet blir definert som en egen juridisk person, og man er derfor ikke ansvarlig for mer en aksjekapitalen som er innbetalt. Til sammenlikning er man personlig ansvarlig for selskapets gjeld dersom man velger enkeltpersonforetak som selskapsform.

Registrerer aksjeselskap i Altinn

For å registrere ditt nye AS er det noen trinn du må følge. Her er prosessen i korte trekk.

Betale inn aksjekapital

Så snart aksjeselskapet er stiftet, må aksjekapitalen settes inn. Aksjekapitalen skal være minst 30 000 kr, fordelt på en eller flere aksjer. Opprett en aksjekapitalkonto hos banken, og få en bekreftelse fra enten bank, advokat, revisor eller regnskapsfører om at overføringen er gjort.

Foretaksregisteret

Etter at aksjeselskapet er stiftet og aksjekapitalen satt inn, skal selskapet registreres i Foretaksregisteret. Foretaksregisteret registrerer alle norske og utenlandske foretak i Norge.

Følg lenken du har mottatt i innboksen din hos Altinn, og fullfør registreringen i Samordnet registreringsmelding. Når skjemaet er ferdig utfylt må styret signere elektronisk. Alle som skal signere vil bli varslet. Når Samordnet registreringsmelding er sendt inn, blir saken behandlet av en saksbehandler. Denne ventetiden er normalt rundt tre uker.

Krav til selskapets ledelse 
Aksjelovens §6

Alle aksjeselskaper må ha et styre. I aksjeselskaper med aksjekapital mindre enn tre millioner, eller 
færre enn 30 ansatte, trenger ikke styret å ha mer enn ett 
styremedlem - som dessuten kan være en av aksjeeierne.

Har styret kun ett eller to medlemmer må det imidlertid velges minst 
ett varamedlem. Det er først hvis selskapet har en aksjekapital på tre millioner eller 
mer, eller hvis det har flere enn 30 ansatte, at man må ha minst tre 
medlemmer eller flere organer enn styret. Aksjeselskaper som har en aksjekapital på tre millioner eller mer, 
skal også ha en daglig leder

Valg av styremedlemmer

Styret velges av generalforsamlingen. Det er også generalforsamlingen som 
bestemmer om det skal velges varamedlemmer for styremedlemmene. Hvor mange styremedlemmer selskapet skal ha, skal angis i vedtektene. Har selskapet flere enn 30 ansatte, gjelder egne regler om de ansattes rett til å velge 
styremedlemmer.

Har styret mer enn ett medlem, skal det velges en styreleder. Styret velger selv hvem 
som skal være styreleder, hvis ikke generalforsamlingen har bestemt noe annet. ::J Styremedlemmene tjenestegjør i to år av gangen. I vedtektene kan tjenestetiden 
settes kortere eller lengre, men ikke til mer enn fire år. Ved suppleringsvalg kan 
kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når ikke noe annet er bestemt. Den opphører ved 
avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

Styrets gjøremål

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. I dette ligger at det er styret 
som skal stå for ledelsen av selskapet. Dette gjelder ikke bare den rent 
forretningsmessige siden av selskapets virksomhet, men virksomheten i sin 
alminnelighet.

Styret har plikt etter loven til å sørge for en forsvarlig organisering av 
virksomheten. Det skal også i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for 
virksomheten. Styret har en plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og har 
også en plikt til å påse at virksomheten, regnskapene og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret er ansvarlig for å utarbeide arbeidsavtale med daglig leder.

Selskapets lovpålagte protokoller

Styreprotokoller
Ved styremøter i aksjeselskaper skal det føres protokoll (referat). Ved uenighet skal det fremgå av 
protokollen hvem som har stemt for og mot vedtak. Protokollen skal underskrives av alle som har 
deltatt i behandlingen.

Generalforsamlingsprotokoller
På generalforsamlingens møte skal det skrives protokoll med de beslutninger som er blitt truffet. 
Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen.

Årsoppgjørsbok
I denne boken skal alle årsregnskapene settes inn

Aksjeeierbok
I aksjeeierboken skal alle aksjeeiere innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato 
(organisasjonsnummer) og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis antall aksjer og nummer på 
aksjene. Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den

Daglig ledelse

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. Har selskapet ikke daglig leder, står styrelederen for den daglige ledelse, med 
mindre det bestemmes at det er styret som skal stå for den daglige ledelse. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig 
art eller av stor betydning. Daglig leder kan avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når 
styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret 
skal snarest underrettes om avgjørelsen. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og 
forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leders plikter overfor styret

Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller 
skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, 
stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en 
nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik 
redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

Filtrer:

 1. 218 000 dårlige betalere i Norge
 2. Aksjeselskap som selskapsform
 3. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 4. Betalingsfrist på faktura
 5. Blank faktura
 6. Bloggere må ha fakturaprogram
 7. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 8. Debet Faktura Pluss
 9. Debet Regnskap
 10. Egenansatt
 11. Egeninkasso
 12. Elektronisk faktura
 13. Én innlogging
 14. endre navn på aksjeselskap
 15. Enkelt fakturaprogram
 16. Enkeltsaker inkasso
 17. Faktura fra privat til bedrift
 18. Faktura på nett
 19. faktura pdf gratis
 20. Fakturabehandling
 21. Fakturablankett
 22. Fakturagrunnlag
 23. Fakturakontroll
 24. Fakturamal
 25. Fakturanummer
 26. Fakturaoppsett
 27. Fakturaprogram
 28. Fakturaprogram best i test
 29. Fakturaprogram for barnehager
 30. Fakturaprogram for foreninger
 31. Fakturaprogram for grundere
 32. Fakturaprogram for håndverkere
 33. Fakturaprogram for idrettslag
 34. Fakturaprogram til Mac
 35. Fakturaregler for privatpersoner
 36. Fakturasystem
 37. Fakturaunderlag
 38. Fakturering og skatt for privatpersoner
 39. Faktureringsprogram
 40. Faktureringssystem
 41. Flere fakturaer på samme inkassosak
 42. For regnskapsførere
 43. Forliksklage
 44. Forsinkelsesrente
 45. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 46. Frilanser
 47. God inkassoskikk
 48. Gratis faktura mal
 49. Gratis fakturaprogram
 50. Gratis inkasso
 51. Gratis regnskapsprogram
 52. Gruppefaktura
 53. Holdingselskap
 54. Husleie og kontingenter
 55. Hva er et hylleselskap?
 56. Hva er forliksrådet?
 57. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 58. Idrettslag og foreninger
 59. Inkasso forliksrådet
 60. Inkasso som inntektskilde
 61. Inkassobyrå
 62. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 63. Inkassofirma
 64. Inkassogebyr
 65. Inkassoregistrering
 66. Inkassoregler
 67. Inkassosalær
 68. Inkassoselskap
 69. Inkassotjenester
 70. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 71. Integrert fakturaprogram
 72. Jobb som frilanser
 73. Klage på faktura
 74. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 75. Krav til navn på aksjeselskap
 76. Kredittinformasjon
 77. Kredittsjekk
 78. Kredittsjekk av bedrifter
 79. Kredittsjekk av privatpersoner
 80. lage faktura gratis
 81. Lage faktura i word
 82. Lenker til informasjon om inkasso
 83. Lover som omhandler egeninkasso
 84. Masseutsendelse
 85. Næringsdrivende
 86. Nettbasert fakturaprogram
 87. Nettjeneste for egeninkasso
 88. Nettside
 89. Ny forsinkelsesrente
 90. Nye gebyrsatser 2011
 91. Nye gebyrsatser 2012
 92. Online faktura
 93. Online regnskapsprogram
 94. Oppgrader til egeninkasso
 95. Oppsummering av inkassoforskriften
 96. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 97. Oversikt og rapporter
 98. Økonomitips til frilansere
 99. Postlegging
 100. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 101. Privatinkasso
 102. Rabatt inkasso
 103. Registrere AS
 104. Regnskapsfører
 105. Saksgang mot bedrifter
 106. Saksgang mot privatpersoner
 107. Selge faktura
 108. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 109. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 110. Send regning med Debet Faktura
 111. Sende faktura årskontigent
 112. Sende faktura som frilanser
 113. Sende faktura som privatperson
 114. Sende inkasso som privatpersion
 115. Skatt som frilanser
 116. Starte AS
 117. Starte egen bedrift
 118. Starte og registrere aksjeselskap
 119. Stiftelsesdokumenter for AS
 120. Svindlet på Finn.no
 121. Tingsinnskudd
 122. Total
 123. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 124. Unngå feil på faktura
 125. Utestående faktura
 126. Utestående husleie
 127. Utleggsforretning
 128. Vedtekter
 129. Webfaktura

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer om Egeninkasso