« Tilbake (Artikler)

Regnskapslovens krav til innhold i årsberetningen

Regnskapsloven stiller spesifiserte krav til årsberetningen. Årsberetningen utgjør sammen med årsregnskapet en viktig del av foretakets informasjon til 
investorer og andre interessegrupper. Årsberetningen skal gjennom tilleggsopplysninger og 
forklaringer supplere årsregnskapet som et utgangspunkt for å vurdere foretakets økonomiske 
verdi, stilling, resultat og risiko. I tillegg vil årsberetningen eksempelvis inneholde opplysninger om konkurransernessige forhold, markedsposisjon, miljøforhold, rammebetingelser og 
fremtidsutsikter.

Krav til innhold i årsberetningen

Årsberetningens innhold

Årsberetningens innhold kan deles opp i syv elementer som beskrevet nedenfor:

 • Opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives
 • Bekreftelse eller redegjørelse for fortsatt drift forutsetningene
 • Opplysninger om arbeidsmiljø
 • Opplysninger om forholdet til det ytre miljø
 • Redegjørelse for årsregnskapet
 • Redegjørelse for foretakets utsikter
 • Resultatdisponering

De tre nederste punktene gjelder ikke for små foretak. Med små foretak menes bedrifter som over siste toårsperiode ikke overstiger følgende kriterier:

 • Årlig omsetning mindre enn 40 millioner kroner
 • Sum eiendeler ikke overstigende 20 millioner kroner
 • Antall ansatte mindre enn 50 personer

Opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives

Det skal gis opplysninger om virksomhetens art, og hvor den drives. Foretak eller konsern som 
driver flere typer virksomhet på forskjellige steder må gi relevante opplysninger om hver 
virksomhet. Det oppfordres også til å redegjøre for strategi og forretningside sli at virksomhetens art og 
lokalisering lettere forklares.

Redegjørelse for fortsatt drift

Det er et grunnleggende prinsipp at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetningen om fortsatt 
drift, så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Når forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn, må det likevel opplyses om dette. Hvis det 
derimot er tvil om foretaket kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. Det 
er ikke nærmere definert hva som ligger i begrepet "tvil", men det må være en mer konkret 
vurdering enn løse antakelser eller generell skepsis til fremtidsutsiktene. Omfanget av redegjørelsen bør avspeile rådende usikkerhet.

For aksjeselskap og allmennaksjeselskap har styret og daglig leder opplysningsplikt i 
årsberetningen dersom halvparten av aksjekapitalen er tapt. Det skal i den forbindelse opplyses om 
hvorvidt det er vurdert å treffe tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 
Opplysningsplikt i årsberetningen inntrer når selskapets balanseførte egenkapital er mindre enn 
halvparten av aksjekapitalen. Her er det viktig å understreke at handleplikten inntrer når den balanseførte egenkapitalen er 
mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Handleplikten kan ikke lenger baseres på vurderinger av 
selskapets virkelige egenkapital hvor det korrigeres for eventuelle merverdier.

Redegjørelse om arbeidsmiljøet

Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet, og en oversikt over iverksatte tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om sykefravær, skader og ulykker.

Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljøet

Det skal redegjøres for forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, 
som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljøet. Det skal opplyses om hvilke 
miljøvirkninger de enkelte forholdene ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er 
iverksatt eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Redegjørelse for årsregnskapet

I årsberetningen skal det gis en redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik redegjørelse er av 
betydning for å bedømme stilling og resultat. Redegjørelsen skal være utfyllende, og innholdet 
skal være følgende:

 • Opplysninger som er av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultater av virksomheten
 • Redegjørelse om eventuell vesentlig usikkerhet som knytter seg til årsregnskapet
 • Redegjørelse om eventuelle ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet

Betydninger for å bedømme stilling og resultat

Opplysninger som er av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat knytter seg 
primært til informasjon som skal forklare hva som har skjedd snarere enn å gi uttrykk for en 
fremtidig utvikling. Denne informasjonen bør inneholde en vurdering av foretakets 
resultatutvikling og finansielle stilling med referanse til det avlagte resultatregnskap, balanse og 
kontantstrømoppstilling. Videre bør det vektlegges å redegjøre for betydelige endringer i 
tallstørrelser sammenliknet med tidligere år, og eventuelt også i forhold til prognoser og budsjetter 
som foretaket direkte eller indirekte har offentliggjort.

Vesentlig usikkerhet

Når det skal redegjøres for vesentlig usikkerhet i årsberetningen, vil dette i utgangspunktet være 
en overordnet vurdering av den totale usikkerheten om foretakets resultat og finansielle stilling. 
Vesentlig usikkerhet knyttet til de enkelte regnskapsstørrelsene skal det opplyses om i noter.

Ekstraordinære forhold

Det skal i årsberetningen redegjøres for ekstraordinære forhold. Begrunnelsen for dette 
opplysningskravet er at slike hendelser vil svekke årsregnskapets funksjon som utgangspunkt for å 
forutsi den fremtidige utviklingen. Slike hendelser kan være større engangsinntekter eller 
engangskostnader, bortfall av tidligere inntektsstrømmer eller kjøp eller salg av 
virksomhetsområder.

Vesentlige hendelser etter regnskapsårets avslutning

Vesentlige hendelser etter regnskapsårets avslutning omfatter både hendelser som gir ny 
informasjon om forhold som var inntruffet på balansedagen, og nye forhold som har inntruffet 
etter balansedagen, men før årsregnskapet avlegges. Ny informasjon om forhold som inntraff på 
balansedagen eller tidligere vedrører regnskapsperioden, og skal innarbeides i resultatregnskap og 
balanse etter vanlige vurderingsprinsipper. Hendelser som har sammenheng med forhold oppstått etter balansedagen, vedrører imidlertid en 
senere regnskapsperiode, og skal periodiseres i fremtidige regnskap. I den grad slike hendelser er 
av vesentlig betydning skal de likevel omtales i årsberetningen.

Redegjørelse for den regnskapspliktiges fremtidige utvikling

En vurdering av foretakets fremtidige utvikling er vesentlig for en rekke beslutninger som skal tas 
i og rundt virksomheten. I årsberetningen skal det derfor gis en redegjørelse som gir grunnlag for 
en slik vurdering. Det forventes at det gis en kvalitativ vurdering av foretakets inntjening, 
finansielle stilling og antatte fremtidig utvikling.

Omfanget av redegjørelsen vil avhenge av virksomhetens størrelse, kompleksitet og eierforhold. 
Som et minimum bør styret gi uttrykk for hvordan det vurderer foretakets inntjening, den 
finansielle stillingen og forventningene til dette etterfølgende årets resultatutvikling.

Virksomheten bør beskrives slik at interessegruppene kan få en bedre forståelse av virksomheten 
og aktivitetene, organisatoriske forhold og eierforhold med spesiell vekt på forhold som har endret 
seg. Videre bør redegjørelsen inneholde en kvalitativ drøftelse av inntjening og den finansielle 
stillingen, spesielt med hensyn til sammenlikning med tidligere perioder, måltall, urealiserte 
verdiendringer, ekstraordinære forhold og eventuelle endringer i ikke-balanseførte immateriell e 
verdier.

Foretatte investeringer og antatte, fremtidige investeringsbehov bør redegjøres for. Videre vil 
normalt en vurdering av foretakets finansielle ressurser og eventuelle behov for fremtidige 
kapitalførsel måtte omtales.

Årsberetningen bør gi en beskrivelse av vesentlige hendelser som har påvirket driften i 
regnskapsåret, slik at disse kan tas hensyn til når regnskapet benyttes som grunnlag for estimering 
av fremtidig inntjening. Utviklingen i foretakets rammebetingelser bør også drøftes, spesielt med 
vekt på de forholdene som i vesentlig grad har påvirket, eller forventes å påvirke, foretakets 
inntj eningsevne. Dersom det foreligger usikkerhet knyttet til foretakets innsats faktorer, markedsforhold og 
makroøkonomiske forutsetninger, bør det foretas analyser av mulige utfall for å konkretisere 
konsekvensene av usikkerhetene.

Resultatdisponering

Årsberetningen skal inneholde fullstendig informasjon om styrets forslag til disponering av 
resultatet eller inndekning av eventuelt underskudd. Styret bør begrunne forslaget i forhold til 
eventuelle inntjeningsmål, utbyttepolitikk og mål for kapitalstruktur. Det skal opplyses om 
foretakets frie egenkapital, det vil si den del av egenkapitalen som lovlig kan deles ut som utbytte.

Konsernforhold

Det er ingen direkte krav om å avgi årsberetning for konsern. Morselskapet i konsernforhold skal 
imidlertid i sin årsberetning redegjøre for konsernregnskapet når dette er av betydning for å 
bedømme konsernets stilling og resultat.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsberetningen
 5. Årsoppgjør dokumentasjon
 6. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 7. Betalingsfrist på faktura
 8. Billigste regnskapsprogram
 9. Blank faktura
 10. Bloggere må ha fakturaprogram
 11. Bytte fakturaprogram
 12. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 13. Debet Faktura Pluss
 14. Debet Fakturasalg
 15. Debet Regnskap
 16. Debets innsamling barnehjem
 17. Egenansatt
 18. Egeninkasso
 19. Elektronisk faktura
 20. Én innlogging
 21. endre navn på aksjeselskap
 22. Enkelt fakturaprogram
 23. Enkelt regnskapsprogram
 24. Enkeltsaker inkasso
 25. Er du en god leder?
 26. Faktura fra privat til bedrift
 27. Faktura på nett
 28. faktura pdf gratis
 29. Fakturabehandling
 30. Fakturablankett
 31. Fakturagrunnlag
 32. Fakturakjøp
 33. Fakturakontroll
 34. Fakturamal
 35. Fakturanummer
 36. Fakturaoppsett
 37. Fakturaprogram
 38. Fakturaprogram best i test
 39. Fakturaprogram for barnehager
 40. Fakturaprogram for foreninger
 41. Fakturaprogram for grundere
 42. Fakturaprogram for håndverkere
 43. Fakturaprogram for idrettslag
 44. Fakturaprogram til Mac
 45. Fakturaregler for privatpersoner
 46. Fakturasalg
 47. Fakturasystem
 48. Fakturaunderlag
 49. Fakturering
 50. Fakturering og skatt for privatpersoner
 51. Faktureringsprogram
 52. Faktureringssystem
 53. Flere fakturaer på samme inkassosak
 54. Fordeler med gratis fakturaprogram
 55. Forliksklage
 56. Forsinkelsesrente
 57. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 58. Føre regnskap selv
 59. Frilanser
 60. Frister for næringsdrivende
 61. God inkassoskikk
 62. Gratis faktura mal
 63. Gratis fakturaprogram
 64. Gratis inkasso
 65. Gratis regnskapsprogram
 66. Gruppefaktura
 67. Husleie og kontingenter
 68. Hva er forliksrådet?
 69. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 70. Idrettslag og foreninger
 71. Inkasso forliksrådet
 72. Inkasso som inntektskilde
 73. Inkassobyrå
 74. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 75. Inkassofirma
 76. Inkassogebyr
 77. Inkassoregistrering
 78. Inkassoregler
 79. Inkassosalær
 80. Inkassoselskap
 81. Inkassosystem regnskapsførere
 82. Inkassotjenester
 83. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 84. Integrert fakturaprogram
 85. Jobb som frilanser
 86. Klage på faktura
 87. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 88. Kredittinformasjon
 89. Kredittsjekk
 90. Kredittsjekk av bedrifter
 91. Kredittsjekk av privatpersoner
 92. lage faktura gratis
 93. Lage faktura i word
 94. Lage kvittering
 95. Lenker til informasjon om inkasso
 96. Lover som omhandler egeninkasso
 97. Lønnsprogram
 98. Masseutsendelse
 99. Namsfogden
 100. Næringsdrivende
 101. Nettbasert fakturaprogram
 102. Nettjeneste for egeninkasso
 103. Nettside
 104. Ny forsinkelsesrente
 105. Nye gebyrsatser 2011
 106. Nye gebyrsatser 2012
 107. Online faktura
 108. Online regnskapsprogram
 109. Oppgrader til egeninkasso
 110. Oppsummering av inkassoforskriften
 111. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 112. Oversikt og rapporter
 113. Økonomitips til frilansere
 114. Postlegging
 115. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 116. Privatinkasso
 117. Rabatt inkasso
 118. Regnskapsfører
 119. Regnskapsprogram
 120. Regnskapsprogram for foreninger
 121. Regnskapsprogram for håndverkere
 122. Regnskapsprogram for små bedrifter
 123. Regnskapsprogram med fastpris
 124. Regnskapsprogram til holdingselskap
 125. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 126. Saksgang mot bedrifter
 127. Saksgang mot privatpersoner
 128. Samordnet registermelding
 129. Selge faktura
 130. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 131. Selskapets ledelse
 132. Selskapskapitalen Aksjeloven
 133. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 134. Send regning med Debet Faktura
 135. Sende faktura årskontigent
 136. Sende faktura som frilanser
 137. Sende faktura som privatperson
 138. Sende inkasso som privatpersion
 139. Sjekkliste styrets organisering
 140. Skatt som frilanser
 141. Starte egen bedrift
 142. Stiftelsesdokumenter for AS
 143. Svindlet på Finn.no
 144. Tingsinnskudd
 145. Tips for fakturaprogram
 146. Total
 147. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 148. Unngå feil på faktura
 149. Utestående faktura
 150. Utestående husleie
 151. Utleggsforretning
 152. Vedtekter
 153. Webfaktura