« Tilbake (Artikler)

Regnskapslovens krav til innhold i årsberetningen

Regnskapsloven stiller spesifiserte krav til årsberetningen. Årsberetningen utgjør sammen med årsregnskapet en viktig del av foretakets informasjon til 
investorer og andre interessegrupper. Årsberetningen skal gjennom tilleggsopplysninger og 
forklaringer supplere årsregnskapet som et utgangspunkt for å vurdere foretakets økonomiske 
verdi, stilling, resultat og risiko. I tillegg vil årsberetningen eksempelvis inneholde opplysninger om konkurransernessige forhold, markedsposisjon, miljøforhold, rammebetingelser og 
fremtidsutsikter.

Krav til innhold i årsberetningen

Årsberetningens innhold

Årsberetningens innhold kan deles opp i syv elementer som beskrevet nedenfor:

 • Opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives
 • Bekreftelse eller redegjørelse for fortsatt drift forutsetningene
 • Opplysninger om arbeidsmiljø
 • Opplysninger om forholdet til det ytre miljø
 • Redegjørelse for årsregnskapet
 • Redegjørelse for foretakets utsikter
 • Resultatdisponering

De tre nederste punktene gjelder ikke for små foretak. Med små foretak menes bedrifter som over siste toårsperiode ikke overstiger følgende kriterier:

 • Årlig omsetning mindre enn 40 millioner kroner
 • Sum eiendeler ikke overstigende 20 millioner kroner
 • Antall ansatte mindre enn 50 personer

Opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives

Det skal gis opplysninger om virksomhetens art, og hvor den drives. Foretak eller konsern som 
driver flere typer virksomhet på forskjellige steder må gi relevante opplysninger om hver 
virksomhet. Det oppfordres også til å redegjøre for strategi og forretningside sli at virksomhetens art og 
lokalisering lettere forklares.

Redegjørelse for fortsatt drift

Det er et grunnleggende prinsipp at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetningen om fortsatt 
drift, så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Når forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn, må det likevel opplyses om dette. Hvis det 
derimot er tvil om foretaket kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. Det 
er ikke nærmere definert hva som ligger i begrepet "tvil", men det må være en mer konkret 
vurdering enn løse antakelser eller generell skepsis til fremtidsutsiktene. Omfanget av redegjørelsen bør avspeile rådende usikkerhet.

For aksjeselskap og allmennaksjeselskap har styret og daglig leder opplysningsplikt i 
årsberetningen dersom halvparten av aksjekapitalen er tapt. Det skal i den forbindelse opplyses om 
hvorvidt det er vurdert å treffe tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 
Opplysningsplikt i årsberetningen inntrer når selskapets balanseførte egenkapital er mindre enn 
halvparten av aksjekapitalen. Her er det viktig å understreke at handleplikten inntrer når den balanseførte egenkapitalen er 
mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Handleplikten kan ikke lenger baseres på vurderinger av 
selskapets virkelige egenkapital hvor det korrigeres for eventuelle merverdier.

Redegjørelse om arbeidsmiljøet

Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet, og en oversikt over iverksatte tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om sykefravær, skader og ulykker.

Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljøet

Det skal redegjøres for forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, 
som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljøet. Det skal opplyses om hvilke 
miljøvirkninger de enkelte forholdene ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er 
iverksatt eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Redegjørelse for årsregnskapet

I årsberetningen skal det gis en redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik redegjørelse er av 
betydning for å bedømme stilling og resultat. Redegjørelsen skal være utfyllende, og innholdet 
skal være følgende:

 • Opplysninger som er av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultater av virksomheten
 • Redegjørelse om eventuell vesentlig usikkerhet som knytter seg til årsregnskapet
 • Redegjørelse om eventuelle ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet

Betydninger for å bedømme stilling og resultat

Opplysninger som er av betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat knytter seg 
primært til informasjon som skal forklare hva som har skjedd snarere enn å gi uttrykk for en 
fremtidig utvikling. Denne informasjonen bør inneholde en vurdering av foretakets 
resultatutvikling og finansielle stilling med referanse til det avlagte resultatregnskap, balanse og 
kontantstrømoppstilling. Videre bør det vektlegges å redegjøre for betydelige endringer i 
tallstørrelser sammenliknet med tidligere år, og eventuelt også i forhold til prognoser og budsjetter 
som foretaket direkte eller indirekte har offentliggjort.

Vesentlig usikkerhet

Når det skal redegjøres for vesentlig usikkerhet i årsberetningen, vil dette i utgangspunktet være 
en overordnet vurdering av den totale usikkerheten om foretakets resultat og finansielle stilling. 
Vesentlig usikkerhet knyttet til de enkelte regnskapsstørrelsene skal det opplyses om i noter.

Ekstraordinære forhold

Det skal i årsberetningen redegjøres for ekstraordinære forhold. Begrunnelsen for dette 
opplysningskravet er at slike hendelser vil svekke årsregnskapets funksjon som utgangspunkt for å 
forutsi den fremtidige utviklingen. Slike hendelser kan være større engangsinntekter eller 
engangskostnader, bortfall av tidligere inntektsstrømmer eller kjøp eller salg av 
virksomhetsområder.

Vesentlige hendelser etter regnskapsårets avslutning

Vesentlige hendelser etter regnskapsårets avslutning omfatter både hendelser som gir ny 
informasjon om forhold som var inntruffet på balansedagen, og nye forhold som har inntruffet 
etter balansedagen, men før årsregnskapet avlegges. Ny informasjon om forhold som inntraff på 
balansedagen eller tidligere vedrører regnskapsperioden, og skal innarbeides i resultatregnskap og 
balanse etter vanlige vurderingsprinsipper. Hendelser som har sammenheng med forhold oppstått etter balansedagen, vedrører imidlertid en 
senere regnskapsperiode, og skal periodiseres i fremtidige regnskap. I den grad slike hendelser er 
av vesentlig betydning skal de likevel omtales i årsberetningen.

Redegjørelse for den regnskapspliktiges fremtidige utvikling

En vurdering av foretakets fremtidige utvikling er vesentlig for en rekke beslutninger som skal tas 
i og rundt virksomheten. I årsberetningen skal det derfor gis en redegjørelse som gir grunnlag for 
en slik vurdering. Det forventes at det gis en kvalitativ vurdering av foretakets inntjening, 
finansielle stilling og antatte fremtidig utvikling.

Omfanget av redegjørelsen vil avhenge av virksomhetens størrelse, kompleksitet og eierforhold. 
Som et minimum bør styret gi uttrykk for hvordan det vurderer foretakets inntjening, den 
finansielle stillingen og forventningene til dette etterfølgende årets resultatutvikling.

Virksomheten bør beskrives slik at interessegruppene kan få en bedre forståelse av virksomheten 
og aktivitetene, organisatoriske forhold og eierforhold med spesiell vekt på forhold som har endret 
seg. Videre bør redegjørelsen inneholde en kvalitativ drøftelse av inntjening og den finansielle 
stillingen, spesielt med hensyn til sammenlikning med tidligere perioder, måltall, urealiserte 
verdiendringer, ekstraordinære forhold og eventuelle endringer i ikke-balanseførte immateriell e 
verdier.

Foretatte investeringer og antatte, fremtidige investeringsbehov bør redegjøres for. Videre vil 
normalt en vurdering av foretakets finansielle ressurser og eventuelle behov for fremtidige 
kapitalførsel måtte omtales.

Årsberetningen bør gi en beskrivelse av vesentlige hendelser som har påvirket driften i 
regnskapsåret, slik at disse kan tas hensyn til når regnskapet benyttes som grunnlag for estimering 
av fremtidig inntjening. Utviklingen i foretakets rammebetingelser bør også drøftes, spesielt med 
vekt på de forholdene som i vesentlig grad har påvirket, eller forventes å påvirke, foretakets 
inntj eningsevne. Dersom det foreligger usikkerhet knyttet til foretakets innsats faktorer, markedsforhold og 
makroøkonomiske forutsetninger, bør det foretas analyser av mulige utfall for å konkretisere 
konsekvensene av usikkerhetene.

Resultatdisponering

Årsberetningen skal inneholde fullstendig informasjon om styrets forslag til disponering av 
resultatet eller inndekning av eventuelt underskudd. Styret bør begrunne forslaget i forhold til 
eventuelle inntjeningsmål, utbyttepolitikk og mål for kapitalstruktur. Det skal opplyses om 
foretakets frie egenkapital, det vil si den del av egenkapitalen som lovlig kan deles ut som utbytte.

Konsernforhold

Det er ingen direkte krav om å avgi årsberetning for konsern. Morselskapet i konsernforhold skal 
imidlertid i sin årsberetning redegjøre for konsernregnskapet når dette er av betydning for å 
bedømme konsernets stilling og resultat.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsavslutning og forberedelse til årsregnskapet
 5. Årsberetningen
 6. Årsoppgjør AS
 7. Årsoppgjør dokumentasjon
 8. Årsoppgjør ENK
 9. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 10. Beregning og rapportering av merverdiavgift
 11. Betalingsfrist på faktura
 12. Billigste regnskapsprogram
 13. Blank faktura
 14. Bloggere må ha fakturaprogram
 15. Bytte fakturaprogram
 16. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 17. Debet Faktura Pluss
 18. Debet Regnskap
 19. Debet Regnskap webinar
 20. Debets innsamling barnehjem
 21. Egeninkasso
 22. Elektronisk faktura
 23. Én innlogging
 24. Endre navn på aksjeselskap
 25. Enkelt fakturaprogram
 26. Enkelt regnskapsprogram
 27. Enkeltsaker inkasso
 28. Er du en god leder?
 29. Faktura fra privat til bedrift
 30. Faktura på nett
 31. Faktura pdf gratis
 32. Fakturabehandling
 33. Fakturablankett
 34. Fakturagrunnlag
 35. Fakturakontroll
 36. Fakturamal
 37. Fakturanummer
 38. Fakturaoppsett
 39. Fakturaprogram
 40. Fakturaprogram best i test
 41. Fakturaprogram for barnehager
 42. Fakturaprogram for foreninger
 43. Fakturaprogram for grundere
 44. Fakturaprogram for håndverkere
 45. Fakturaprogram for idrettslag
 46. Fakturaprogram til Mac
 47. Fakturaregler for privatpersoner
 48. Fakturasystem
 49. Fakturaunderlag
 50. Fakturering
 51. Fakturering og skatt for privatpersoner
 52. Faktureringsprogram
 53. Faktureringssystem
 54. Flere fakturaer på samme inkassosak
 55. Fordeler med gratis fakturaprogram
 56. Forliksklage
 57. Forsinkelsesrente
 58. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 59. Forståelse av aktiva, passiva og egenkapital
 60. Forståelse av debet og kredit
 61. Føre regnskap selv
 62. Føring av bilag for kjøp, salg, kvitteringer og banktransaksjoner
 63. Frilanser
 64. Frister for næringsdrivende
 65. God inkassoskikk
 66. Gratis fakturamal
 67. Gratis fakturaprogram
 68. Gratis regnskapsprogram
 69. Grunnleggende om inngående balanse
 70. Grunnleggende om lønnskjøring
 71. Gruppefaktura
 72. Guide til bruk av Debet Regnskap
 73. Håndtering av kontanttransaksjoner og bankutskrifter
 74. Husleie og kontingenter
 75. Hva er forliksrådet?
 76. Hva er regnskap og hvorfor er det viktig?
 77. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 78. Idrettslag og foreninger
 79. Inkasso forliksrådet
 80. Inkassobyrå
 81. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 82. Inkassofirma
 83. Inkassogebyr
 84. Inkassoregistrering
 85. Inkassoregler
 86. Inkassosalær
 87. Inkassoselskap
 88. Inkassosystem regnskapsførere
 89. Inkassotjenester
 90. Innsending av årsregnskap og skattemelding
 91. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 92. Integrert fakturaprogram
 93. Introduksjon Debet Regnskap
 94. Jobb som frilanser
 95. Klage på faktura
 96. Kontant- og periodiseringsprinsippet
 97. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 98. Kredittinformasjon
 99. Kredittsjekk
 100. Kredittsjekk av bedrifter
 101. Kredittsjekk av privatpersoner
 102. Lage faktura gratis
 103. Lage faktura i word
 104. Lage kvittering
 105. Lenker til informasjon om inkasso
 106. Lover som omhandler egeninkasso
 107. Lønnsprogram
 108. Løpende AS micro
 109. Løpende AS Micro med lønn
 110. Løpende ENK Micro
 111. Masseutsendelse
 112. Merverdiavgift (MVA) og Skatteregler: Registrering for MVA
 113. Namsfogden
 114. Næringsdrivende
 115. Nettbasert fakturaprogram
 116. Nettjeneste for egeninkasso
 117. Ny forsinkelsesrente
 118. Ny skattemelding 2023
 119. Nye gebyrsatser 2011
 120. Nye gebyrsatser 2023
 121. Online faktura
 122. Online regnskapsprogram
 123. Oppgrader til egeninkasso
 124. Oppsett av regnskapskategorier og kontoplan
 125. Oppsummering av inkassoforskriften
 126. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 127. Organisering av finansielle dokumenter
 128. Oversikt og rapporter
 129. Oversikt over regnskapsprosessen
 130. Økonomitips til frilansere
 131. Postlegging
 132. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 133. Privatinkasso
 134. Rabatt inkasso
 135. Rapportering og innsending av A-melding
 136. Registrering av inngående balanse
 137. Regnskapsfører
 138. Regnskapsfører pakker
 139. Regnskapsprogram
 140. Regnskapsprogram aksjeselskap
 141. Regnskapsprogram for foreninger
 142. Regnskapsprogram for håndverkere
 143. Regnskapsprogram for små bedrifter
 144. Regnskapsprogram med fastpris
 145. Regnskapsprogram til holdingselskap
 146. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 147. Saksgang mot bedrifter
 148. Saksgang mot privatpersoner
 149. Samordnet registermelding
 150. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 151. Selskapets ledelse
 152. Selskapskapitalen Aksjeloven
 153. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 154. Send regning med Debet Faktura
 155. Sende faktura årskontigent
 156. Sende faktura som frilanser
 157. Sende faktura som privatperson
 158. Sende inkasso som privatpersion
 159. Sjekkliste styrets organisering
 160. Skatt som frilanser
 161. Skatteregler
 162. Skybasert regnskapsprogram
 163. Starte egen bedrift
 164. Steg-for-Steg guide inngående balanse
 165. Stiftelsesdokumenter for AS
 166. Svindlet på Finn.no
 167. Tingsinnskudd
 168. Tips for fakturaprogram
 169. Total
 170. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 171. Unngå feil på faktura
 172. Utarbeiding av resultatregnskap og balanse
 173. Utestående faktura
 174. Utestående husleie
 175. Utleggsforretning
 176. Vedtekter
 177. Velge riktig regnskapssystem
 178. Webfaktura