Avtalevilkår - Debet AS

Generelt

Debet AS, org. nr. 988 987 344, betegnes heretter som Debet AS. Firma eller privatperson som inngår avtale med Debet AS betegnes heretter som Kunden. Disse avtalevilkårene gjelder for avtaler som kunden inngår for å få adgang til Debet AS sine tjenester.

Debet AS leverer webbasert fakturaprogram, samt egeninkassoløsning på internett, med tilhørende tjenester.

Inngåelse av avtale og fakturering

Avtalen anses inngått når Kunden har mottatt sin ordrebekreftelse, samt brukernavn og passord til www.debet.no.

Leveransen er gjennomført og levert når Kunden har mottatt brukernavn og passord til tjenesten.

Kunden blir alltid fakturert for 12 måneder av gangen (se Binding og oppsigelse i avsnittet under). Bruken av systemet (opprettelse av inkassosaker og eventuelt utsendels av brev) vil bli fakturert fortløpende.

Binding og oppsigelse

Debet Faktura
Det er ingen binding på bruk av Debet Faktura (gratis versjon).

Debet Faktura Pluss
Avtale om Debet Faktura+ gjelder for 12 måneder og fornyes automatisk frem til kunden leverer en skriftlig oppsigelse. Oppsigelse må sendes til Debet AS senest én måned før avtalen fornyes. Alle oppsigelser sendes til post@debet.no.

Debet Inkasso
Avtale om bruk av Debet Inkasso gjelder for 12 og fornyes automatisk frem til kunden leverer en skriftlig oppsigelse. Oppsigelse må sendes til Debet AS senest én måned før avtalen fornyes. Alle oppsigelser sendes til post@debet.no.

Angrerett

Angrerett kommer ikke til anvendelse når forbruker har tatt en betalingstjeneste i bruk, ref. Angrerettloven Kapittel 6 § 22 c), Unntak fra angreretten.

Kundens rettigheter og plikter

Ved tegning av avtale får Kunden tilgang til Debet AS sine produkter og tjenester som benyttes hovedsakelig gjennom internett.

Kunden må selv administrere og nyttiggjøre seg av produktet.

Kunden eier og kan fritt disponere data i systemet. Dersom abonnementet sies opp, kan kunden få sine data ut fra systemet.

Alle skriftlige meddelelser fra Debet til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer. Kunden har ansvar for at korrekt e- postadresse til enhver tid er gjort kjent for Debet AS.

Kunder forplikter seg til en hver til å rette seg etter Debet AS sin prisliste. Debet AS sin prisliste vil til en hver tid ligge tilgjengelig på www.debet.no.

Gjennom bruk av tjenester på www.debet.no aksepterer kunden våre avtalevilkår og gjeldende prisliste.

Debet AS kan uten varsel si opp avtalen dersom Debet Faktura eller Inkasso blir benyttet til ulovlig aktivitet. Herunder urettmessig fakturering og svindel. Kunden vil ikke ha krav på tilbakebetaling av innbetalt abonnementsavgift av utestengelse grunnet ulovlig aktivitet.

Debet AS' plikter

Debet AS forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Kunden som Debet AS mottar eller som til en hver tid er registrert i systemet.

Debet AS forplikter seg til å etterstrebe sikkerhet på sine internettsider.

Debet AS eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende regler.

Debet AS fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som tap av inntekter mv. som følger av feil på websiden eller servers nedetid. Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppgraderinger, teknisk vedlikehold og lignende.

Debet AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene, uten å informere Kunden om dette.

Debet forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til Kunden senest en måned før endringene trer i kraft, med unntak av prisnedsettelse på eksisterende produkt.

Debet AS leverer ingen opplysninger til tredjeperson. Opplysninger registrert på debet.no kan ikke selges, eller på noen måte brukes.

Debet AS er pliktig til å levere opplysninger til Skatteetaten dersom de ber om dette. Dette er regulert i ligningsloven §6-2, merverdiavgiftsloven §16-2 og skattebetalingsloven §15-14 tredje ledd.

GDPR

Ta kontakt med oss dersom du har behov for en databehandleravtale.

Force Majeure

Debet AS kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Debet AS sin kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.

Betalingsbetingelser

Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Debet AS tilbyr.

Fakturering blir gjort den 1. hver mnd og har 14 dagers betalingsfrist. Avtales varighet er spesifisert i ordrebekreftelsen.

Ved forsinket betaling til Debet AS beregnes morarenter og omkostninger i henhold til "Lov om forsinket betaling". Dersom utestående beløp ikke er innbetalt innen 28 dager etter forfall blir forholdet innkrevet med egeninkasso hvor dertil hørende omkostninger blir avkrevd.

Debet AS forbeholder seg retten til å transportere denne kontrakten.

Tvister

Ved tvist mellom Kunden og Debet AS, kan forhold regulert i denne avtalen, bringes inn for Oslo Tingrett.

Et eventuelt erstatningsansvar er alltid begrenset oppad til kontraktsverdi. Slik klage må være fremmet senest to måneder etter at forholdet ble kjent for Kunden eller Debet AS eller senest en måned etter at man gjennom brevveksling/møter har påvist at det er en uenighet.