Avtalevilkår - Debet AS

Artikkel 1. Definisjoner og Terminologi

1.1. "Debet AS" skal referere til selskapet registrert under organisasjonsnummer 988 987 344, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og autoriserte representanter.

1.2. "Kunden" skal referere til den juridiske enhet eller individ som inngår denne avtalen, og inkluderer dennes ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører.

1.3. "Tjenestene" omfatter alle digitale produkter, tjenester og løsninger som leveres av Debet AS.

Artikkel 2. Avtalens Omgang og Gyldighet

2.1. Disse vilkårene har som formål å definere forholdet mellom Debet AS og Kunden.

2.2. Debet AS forplikter seg til å levere Tjenestene som beskrevet på deres offisielle nettsted, www.debet.no, samt i eventuelle tilleggsdokumenter og tilhørende skriftlig korrespondanse.

2.3. Endringer til denne avtalen publiseres på Debet AS sin hjemmeside www.debet.no, og vi oppfordrer kunder til å sette seg inn i avtalevilkår, samt prisliste.

Artikkel 3. Avtaleinngåelse, Levering, Fakturering og Betaling

3.1. Avtalen anses som gyldig ved Kundens mottak av skriftlig bekreftelse fra Debet AS.

3.2. Kunden aksepterer at levering av Tjenestene vil være fullført ved mottak av nødvendige påloggingsdetaljer og at kunden har benyttet seg av tjenesten.

3.3. Med mindre annet er avtalt, skal betaling for Tjenestene skje årlig eller kvartalsvis. Ytterligere kostnader vil bli fakturert separat.

3.4. Ved forsinket betaling vil renter og gebyrer bli pålagt i henhold til norsk lov.

3.5. All kommunikasjon angående endringer i avtalen, inkludert prisendringer, vil bli sendt via e-post. Det er Kundens ansvar å sørge for at Debet AS har oppdatert kontaktinformasjon til enhver tid.

Artikkel 4. Bindingstid, Oppsigelse og Forlengelse

4.1. Debet Faktura: Det er ingen binding på bruk av Debet Faktura (gratis versjon).

4.2. Debet Faktura Pluss: Avtale om Debet Faktura+ gjelder for 12 måneder og fornyes automatisk frem til kunden leverer en skriftlig oppsigelse. Oppsigelse må sendes til Debet AS senest én måned før avtalen fornyes. Alle oppsigelser sendes til post@debet.no.

4.3. Debet Inkasso: Avtale om bruk av Debet Inkasso gjelder for 12 måneder og fornyes automatisk frem til kunden leverer en skriftlig oppsigelse. Oppsigelse må sendes til Debet AS senest én måned før avtalen fornyes. Alle oppsigelser sendes til post@debet.no.

4.4. For Debet Faktura Start/Pluss og Debet Inkasso, er bindingstid 12 måneder.

4.5. Oppsigelse må være i skriftlig format og mottatt av Debet AS minst én måned før neste fornyelsesperiode. Oppsigelse kan også registreres når man er logget inn på sin konto.

Artikkel 5. Angrerett og Eksklusjoner

5.1. Kunden mister retten til å angre dersom betalingstjenestene allerede er tatt i bruk.

5.2. Eventuelle forsøk på å benytte angreretten utenfor lovens rammer kan føre til juridiske skritt fra Debet AS.

Artikkel 6. Rettigheter, Plikter og Ansvar

6.1. Debet AS forplikter seg til å levere Tjenestene som beskrevet og innen avtalt tid. Dersom det oppstår forsinkelser eller problemer, skal Debet AS informere Kunden uten unødig opphold.

6.2. Kunden er ansvarlig for korrekt bruk av Tjenestene og for å sørge for at Tjenestene ikke brukes på en måte som strider mot norsk lov eller denne avtalen.

6.3. Debet AS er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av forsinkelser, avbrudd eller feil i Tjenestene, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Debet AS sin side.

Artikkel 7. Beskyttelse av Persondata

7.1. Debet AS forplikter seg til å håndtere alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

7.2. Ved aksept av denne avtalen, gir Kunden sitt samtykke til behandling av personopplysninger som beskrevet i Debet AS sin personvernerklæring, tilgjengelig på www.debet.no.

7.3. Debet AS bruker nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Artikkel 8. Konflikthåndtering

8.1. Eventuelle konflikter som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

8.2. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal konflikten løses i norske domstoler, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Artikkel 9. Immaterielle Rettigheter

9.1. Alt innhold og alle Tjenester levert av Debet AS er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, og/eller andre immaterielle rettigheter.

9.2. Denne avtalen gir ikke Kunden rettigheter til Debet AS sitt innhold, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, med unntak av de rettighetene som uttrykkelig er angitt i avtalen.

Artikkel 10. GDPR og Personvern

10.1. Behandling av Personopplysninger: Ved bruk av Tjenestene aksepterer Kunden at Debet AS behandler personopplysninger i henhold til GDPR. Behandlingen vil alltid være i samsvar med de prinsipper og regler som er fastsatt i GDPR, og for de formål som er spesifikt beskrevet i denne avtalen og Debet AS's personvernerklæring.

10.2. Formålet med Behandling: Debet AS innsamler og behandler personopplysninger for å kunne levere Tjenestene som beskrevet i denne avtalen, forbedre Tjenestene, for fakturering, for å overholde lovpålagte forpliktelser og for andre legitime forretningsformål.

10.3. Datasikkerhet: Debet AS tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot tap, utilsiktet endring, eller uautorisert tilgang.

10.4. Kundens Rettigheter: Kunden har rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av sine personopplysninger. Kunden har også rett til å protestere mot behandling, be om begrenset behandling, og har rett til dataportabilitet.

10.5. Databehandleravtale: Dersom Debet AS behandler personopplysninger på vegne av Kunden, vil en separat databehandleravtale bli inngått for å sikre at begge parter oppfyller sine forpliktelser i henhold til GDPR.

10.6. Overføring av Data: Debet AS vil ikke overføre personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner uten at det foreligger en tilstrekkelig beskyttelsesgrad, som definert av EU-kommisjonen eller en annen kompetent tilsynsmyndighet.

10.7. Lagringstid: Debet AS vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre annet er lovpålagt.

10.8. Klagemuligheter: Kunden har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom de mener at behandlingen av deres personopplysninger ikke er i samsvar med GDPR.

Artikkel 11. Force Majeure

11.1. Ingen av partene skal holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under denne avtalen dersom dette skyldes omstendigheter utenfor deres kontroll, som naturkatastrofer, krig, streik, lockout, eller lignende.

Artikkel 12. Diverse

12.1. Denne avtalen utgjør den fullstendige forståelsen mellom partene og erstatter alle tidligere avtaler, forståelser og kommunikasjon, muntlig eller skriftlig.

12.2. Dersom en bestemmelse i denne avtalen blir ansett som ugyldig eller uhåndterlig, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen fortsatt gjelde.

Artikkel 13. Lovvalg og Verneting

13.1. Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

13.2. Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal løses ved de ordinære domstolene, med Oslo tingrett som førsteinstans.