« Tilbake (Artikler)

Selskapskapitalen - (Aksjeloven kapittel 3 og 8)

Det er et viktig kjennetegn ved et aksjeselskap at aksjeeierne har begrenset ansvar for selskapsgjelden. 
Ansvarsformen begrenser på denne måten kreditorenes dekningsmuligheter, og aksjeloven har derfor 
flere regler som har til formål å ivareta kreditorenes interesser i at selskapet har en viss selskapskapital 
som de kan søke dekning i.

Det som er av stor betydning her er det at aksjeloven begrenser aksjeeiernes adgang til å ta verdier ut av 
selskapet. Formålet med disse reglene er å hindre at selskapet i uforsvarlig grad blir tappet for kapital. 
Dessuten har aksjeloven regler som generelt knytter seg til selskapets egenkapitaldekning, og som 
pålegger en plikt til å iverksette tiltak dersom den økonomiske situasjonen i selskapet er så dårlig at 
videre drift kan gå ut over kreditorene.

Utbytte og annen utdeling av selskapets midler

De verdiene et selskap har, kan det ha blitt tilført i hovedsak på tre måter:

 • Ved innskudd fra 
aksjeeierne
 • Ved opptjening fra selskapets virksomhet
 • Ved kreditt eller opptak av lån.

Har 
selskapet verdier som overstiger gjelden, har selskapet det vi kaller egenkapital.

En del av egenkapitalen er såkalt bundet egenkapital. Det viktigste elementet i den bundne 
egenkapitalen er aksjekapitalen, men i regnskapet kan man også finne andre former for bundne fond: 
overkursfondet og fondet for vurderingsforskjeller. Aksjeloven har dessuten ratt en ny regel som sier 
at aksjeeierne ikke kan utdele verdier til seg selv som utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er 
mindre enn ti prosent av balansesummen. Også dette egenkapitalkravet defineres som bundet 
egenkapital.

Det er bare hvis selskapet etter det siste årsregnskapet har verdier som overstiger gjelden og den 
bundne egenkapitalen, at aksjeeierne kan beslutte å utdele verdier til seg selv. Verdier som overstiger gjelden og den bundne egenkapitalen kaller vi fri egenkapital.

Utdeling av selskapets midler skjer normalt etter reglene om utdeling av utbytte. Alternativene til dette 
er utdeling i forbindelse med en nedsettelse av aksjekapitalen eller tilbakebetaling i forbindelse med 
oppløsning av selskapet (eventuelt ved fusjon eller fisjon).

Utdeling av utbytte besluttes vanligvis på den ordinære generalforsamlingen i forbindelse med 
fastsettelsen av årsregnskapet og årsberetningen, men kan også besluttes på senere ekstraordinære 
generalforsamlinger. Vurderingen av om selskapet har tilstrekkelig egenkapital til å dele ut utbytte 
foretas på grunnlag av postene i det årsregnskapet generalforsamlingen har fastsatt for forrige 
regnskapsår. Vær likevel oppmerksom på at man ved vurderingen av om selskapet har tilstrekkelig 
egenkapital til å utdele utbytte skal gjøre fradrag for balanseført forskning og utvikling, goodwill og 
netto utsatt skattefordel.

Merk også aksjelovens krav om at det bare kan utdeles utbytte dersom dette er forenlig med forsiktig 
og god forretningsskikk. Må man for eksempel regne med at selskapet snart vil lide et betydelig tap, 
kan man ikke utdele utbytte selv om selskapet etter regnskapet har tilstrekkelig egenkapital.

Aksjelovens regler om utbytte gjelder selv om man kaller utdelingen noe annet. Man kan dermed ikke 
omgå begrensningene ved å maskere overføringen av selskapets midler som noe annet enn utbytte. 
Begrensningene gjelder dermed ikke bare overføring av penger, men også andre typer eiendeler (for 
eksempel datautstyr), og også tjenester (for eksempel lån av bil). Selv om aksjeeieren betaler et 
vederlag for ytelsen, kan overføringen anses som utbytte dersom vederlaget ikke svarer til de verdier 
som selskapet overfører. Utbyttereglene gjelder likevel ikke for utbetalinger som en aksjeeier som 
arbeider i selskapet, mottar som lønn. Lønnsutbetalingen må likevel ligge innenfor det som må anses 
som et rimelig vederlag for det arbeidet aksjeeieren utfører.

Lån og sikkerhetsstilleise til fordel for en aksjeeier.

Det er også begrensninger i adgangen for selskapet til å gi lån eller kreditt til en aksjeeier. Selskapet 
kan bare gi lån eller kreditt til en aksjeeier dersom lånet eller kreditten ligger innenfor rammen av det 
selskapet kan utdele som utbytte (den frie egenkapitalen). Det er dessuten et vilkår for slike lån eller 
slik kreditt at aksjeeieren stiller betryggende sikkerhet for tilbakebetalingen.

De samme 
begrensningene gjelder hvis selskapet skal stille sikkerhet (for eksempel pant) for et lån som 
aksjeeieren tar opp hos andre. Dessuten gjelder begrensningene for lån, kreditt og sikkerhetsstilleIse til 
fordel for noen i aksjeeierens familie eller et annet selskap som aksjeeieren eller hans eller hennes 
familie har kontroll over.

Avtaler mellom selskapet og aksjeeierne

I utgangspunktet kan selskapet inngå avtaler med en aksjeeier på samme måte som det kan inngå 
avtale med alle andre. Går avtalen ut på at selskapet skal overta en eiendel, tjeneste eller annen ytelse 
fra aksjeeieren mot at selskapet betaler et vederlag som utgjør mer enn en tidel av aksjekapitalen, 
gjelder det imidlertid særlige regler. Avtalen må for det første godkjennes av generalforsamlingen, og 
styret skal utarbeide en egen redegjørelse om avtalen som skal bekreftes aven registrert eller 
statsautorisert revisor. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, og den skal 
meldes til Foretaksregisteret.

Selskapet kan likevel unnlate å følge disse reglene dersom det dreier seg om en forretningsavtale som 
ligger innenfor selskapets vanlige virksomhet og som inneholder pris eller andre vilkår som er vanlige 
for slike avtaler. I selskaper som bare har en aksjeeier må man sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren 
nedtegnes skriftlig. Dette gjelder uansett vederlagets størrelse.

Krav om forsvarlig egenkapital

Aksjeloven bestemmer at selskapet skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og 
omfanget av virksomheten i selskapet. Dette betyr at selskapets ledelse har en plikt til å foreta en 
fortløpende vurdering av selskapets økonomiske stilling. Sentralt i denne vurderingen vil være om 
egenkapitalen er så lav at en fortsettelse av virksomheten vil medføre en risiko for at kreditorene kan 
tape sine penger. Mener ledelsen at egenkapitalen er uforsvarlig lav, har den en plikt til å iverksette 
tiltak, jf neste avsnitt.

Handleplikt ved tap av egenkapitalen

Dersom styret mener at egenkapitalen er uforsvarlig lav, har styret en plikt til å foreta seg noe. En slik 
plikt har styret også dersom egenkapitalen er mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Loven krever at 
styret straks må behandle saken, og de skal innen rimelig tid innkalle til møte i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal styret gi en redegjørelse for den økonomiske stillingen i selskapet, og styret 
skal foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Styret kan for eksempel foreslå at 
aksjeeierne skal innbetale mer kapital til selskapet, eller at man skal redusere eller legge om 
virksomheten. Er det ikke mulig å gjennomføre tiltak som fører til at egenkapitalen blir forsvarlig, skal 
styret foreslå at selskapet oppløses.

Generalforsamlingen står fritt når det gjelder hva den skal beslutte i en slik situasjon. 
Generalforsamlingen kan altså beslutte at selskapet skal fortsette virksomheten som før uten at det 
iverksettes ekstra tiltak. Men da må man være oppmerksom på at aksjeeierne kan bli holdt 
erstatningsansvarlige dersom det viser seg at denne beslutningen var uaktsom. Dette kan være aktuelt 
dersom aksjeeierne måtte forstå at en fortsettelse av virksomheten ville innebære en betydelig risiko 
for at kreditorene ville tape sine penger.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsavslutning og forberedelse til årsregnskapet
 5. Årsberetningen
 6. Årsoppgjør AS
 7. Årsoppgjør dokumentasjon
 8. Årsoppgjør ENK
 9. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 10. Beregning og rapportering av merverdiavgift
 11. Betalingsfrist på faktura
 12. Billigste regnskapsprogram
 13. Blank faktura
 14. Bloggere må ha fakturaprogram
 15. Bytte fakturaprogram
 16. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 17. Debet Faktura Pluss
 18. Debet Regnskap
 19. Debet Regnskap webinar
 20. Debets innsamling barnehjem
 21. Egeninkasso
 22. Elektronisk faktura
 23. Én innlogging
 24. Endre navn på aksjeselskap
 25. Enkelt fakturaprogram
 26. Enkelt regnskapsprogram
 27. Enkeltsaker inkasso
 28. Er du en god leder?
 29. Faktura fra privat til bedrift
 30. Faktura på nett
 31. Faktura pdf gratis
 32. Fakturabehandling
 33. Fakturablankett
 34. Fakturagrunnlag
 35. Fakturakontroll
 36. Fakturamal
 37. Fakturanummer
 38. Fakturaoppsett
 39. Fakturaprogram
 40. Fakturaprogram best i test
 41. Fakturaprogram for barnehager
 42. Fakturaprogram for foreninger
 43. Fakturaprogram for grundere
 44. Fakturaprogram for håndverkere
 45. Fakturaprogram for idrettslag
 46. Fakturaprogram til Mac
 47. Fakturaregler for privatpersoner
 48. Fakturasystem
 49. Fakturaunderlag
 50. Fakturering
 51. Fakturering og skatt for privatpersoner
 52. Faktureringsprogram
 53. Faktureringssystem
 54. Flere fakturaer på samme inkassosak
 55. Fordeler med gratis fakturaprogram
 56. Forliksklage
 57. Forsinkelsesrente
 58. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 59. Forståelse av aktiva, passiva og egenkapital
 60. Forståelse av debet og kredit
 61. Føre regnskap selv
 62. Føring av bilag for kjøp, salg, kvitteringer og banktransaksjoner
 63. Frilanser
 64. Frister for næringsdrivende
 65. God inkassoskikk
 66. Gratis fakturamal
 67. Gratis fakturaprogram
 68. Gratis regnskapsprogram
 69. Grunnleggende om inngående balanse
 70. Grunnleggende om lønnskjøring
 71. Gruppefaktura
 72. Guide til bruk av Debet Regnskap
 73. Håndtering av kontanttransaksjoner og bankutskrifter
 74. Husleie og kontingenter
 75. Hva er forliksrådet?
 76. Hva er regnskap og hvorfor er det viktig?
 77. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 78. Idrettslag og foreninger
 79. Inkasso forliksrådet
 80. Inkassobyrå
 81. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 82. Inkassofirma
 83. Inkassogebyr
 84. Inkassoregistrering
 85. Inkassoregler
 86. Inkassosalær
 87. Inkassoselskap
 88. Inkassosystem regnskapsførere
 89. Inkassotjenester
 90. Innsending av årsregnskap og skattemelding
 91. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 92. Integrert fakturaprogram
 93. Introduksjon Debet Regnskap
 94. Jobb som frilanser
 95. Klage på faktura
 96. Kontant- og periodiseringsprinsippet
 97. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 98. Kredittinformasjon
 99. Kredittsjekk
 100. Kredittsjekk av bedrifter
 101. Kredittsjekk av privatpersoner
 102. Lage faktura gratis
 103. Lage faktura i word
 104. Lage kvittering
 105. Lenker til informasjon om inkasso
 106. Lover som omhandler egeninkasso
 107. Lønnsprogram
 108. Løpende AS micro
 109. Løpende AS Micro med lønn
 110. Løpende ENK Micro
 111. Masseutsendelse
 112. Merverdiavgift (MVA) og Skatteregler: Registrering for MVA
 113. Namsfogden
 114. Næringsdrivende
 115. Nettbasert fakturaprogram
 116. Nettjeneste for egeninkasso
 117. Ny forsinkelsesrente
 118. Ny skattemelding 2023
 119. Nye gebyrsatser 2011
 120. Nye gebyrsatser 2023
 121. Online faktura
 122. Online regnskapsprogram
 123. Oppgrader til egeninkasso
 124. Oppsett av regnskapskategorier og kontoplan
 125. Oppsummering av inkassoforskriften
 126. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 127. Organisering av finansielle dokumenter
 128. Oversikt og rapporter
 129. Oversikt over regnskapsprosessen
 130. Økonomitips til frilansere
 131. Postlegging
 132. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 133. Privatinkasso
 134. Rabatt inkasso
 135. Rapportering og innsending av A-melding
 136. Registrering av inngående balanse
 137. Regnskapsfører
 138. Regnskapsfører pakker
 139. Regnskapsprogram
 140. Regnskapsprogram aksjeselskap
 141. Regnskapsprogram for foreninger
 142. Regnskapsprogram for håndverkere
 143. Regnskapsprogram for små bedrifter
 144. Regnskapsprogram med fastpris
 145. Regnskapsprogram til holdingselskap
 146. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 147. Saksgang mot bedrifter
 148. Saksgang mot privatpersoner
 149. Samordnet registermelding
 150. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 151. Selskapets ledelse
 152. Selskapskapitalen Aksjeloven
 153. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 154. Send regning med Debet Faktura
 155. Sende faktura årskontigent
 156. Sende faktura som frilanser
 157. Sende faktura som privatperson
 158. Sende inkasso som privatpersion
 159. Sjekkliste styrets organisering
 160. Skatt som frilanser
 161. Skatteregler
 162. Skybasert regnskapsprogram
 163. Starte egen bedrift
 164. Steg-for-Steg guide inngående balanse
 165. Stiftelsesdokumenter for AS
 166. Svindlet på Finn.no
 167. Tingsinnskudd
 168. Tips for fakturaprogram
 169. Total
 170. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 171. Unngå feil på faktura
 172. Utarbeiding av resultatregnskap og balanse
 173. Utestående faktura
 174. Utestående husleie
 175. Utleggsforretning
 176. Vedtekter
 177. Velge riktig regnskapssystem
 178. Webfaktura