« Tilbake (Artikler)

Sjekkliste styrets organisering og erstatningsansvar

Sjekkliste styret

Krav om styre og daglig ledelse av selskapet

I aksjeselskaper med aksjekapital mindre enn tre millioner, eller færre enn 30 ansatte, er det 
tilstrekkelig at selskapet har et styre, og dette styret trenger ikke å ha flere enn ett medlem - som 
dessuten kan være en av aksjeeierne. (Har styret ett eller to medlemmer må det imidlertid velges 
minst ett varamedlem.

Det er først hvis selskapet har en aksjekapital på tre millioner kroner eller mer, eller hvis det har 
flere enn 30 ansatte, at man må ha flere styremedlemmer eller flere organer enn styret. Alle aksjeselskaper må altså ha et styre.

Aksjeselskaper som har en aksjekapital på tre millioner kroner eller mer, skal også ha en daglig 
leder. For andre selskaper er det valgfritt om man skal ha daglig leder. Har selskapet flere enn 200 ansatte, skal selskapet som hovedregel også ha bedriftsforsamling.

Styrets organisering - Valg av styremedlemmer

Styret kan selv bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha. Styret kan for eksempel gjeme 
ha bare ett medlem, og det er heller ikke noe i veien for at det ene styremedlemmet er selskapets 
eneaksjeeier. Er aksjekapitalen på tre millioner kroner eller mer, skal styret likevel ha minst tre medlemmer.

Hvor mange styremedlemmer selskapet skal ha, skal angis i vedtektene. Styret velges av generalforsamlingen. Det er også generalforsamlingen som bestemmer om det 
skal velges varamedlemmer for styremedlemmene. Det skal velges minst ett varamedlem hvis styret bare har ett eller to medlemmer. Har selskapet flere enn 30 ansatte, gjelder det egne regler om de ansattes rett til å velge 
styremedlemmer.

Har styret mer enn ett medlem, skal det velges en styreleder. Styret velger selv hvem som skal 
være styreleder, hvis ikke generalforsamlingen selv har bestemt dette. Det er også generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelsen til styremedlemmene. Styremedlemmene tjenestegjør i to år om gangen. Det kan imidlertid fastsettes en kortere eller lengre tjenestetid i vedtektene, men tjenestetiden 
kan ikke settes til mer enn fire år. Tjenestetiden regnes fra valget av styremedlemmet, med 
mindre noe annet blir bestemt, og den opphører ved avslutningen av den ordinære 
generalforsamlingen i det året den utløper. Generalforsamlingen kan velge å avsette et styremedlem før tjenestetiden er utløpt.

Styrets gjøremål

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. I dette ligger at det er styret som skal stå for 
ledelsen av selskapet. Dette gjelder ikke bare den rent forretningsmessige siden av selskapets 
virksomhet, men virksomheten i sin alminnelighet.

Styret har plikt etter loven til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Det skal også i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Styret har en plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og har også en 
plikt til å påse at virksomheten, regnskapene og formuesforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Styrets saksbehandling

De saker som skal behandles av styret, forberedes av daglig leder i samråd med styrelederen. 
Sakene skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å 
behandle saken.

Styremedlemmene skal varsles på en hensiktsmessig måte, og i god tid før styremøtet. Alle 
styremedlemmene skal så langt det er mulig gis anledning til å delta. Utgangspunktet er at styret behandler sine saker i møte. Det er likevel adgang til å avgjøre en 
sak uten at styremedlemmene er samlet i et møte, dersom styrets leder mener at en slik 
saksbehandling er betryggende. I så fall kan saken for eksempel forelegges skriftlig for 
styremedlemmene og deretter behandles ved en telefonkonferanse. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder kan likevel kreve at en sak behandles i et møte.

Årsregnskapet og årsberetningen skal alltid behandles i møte. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Har styrelederen forfall, ledes møtet av varalederen 
eller den styret velger. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker. Styret kan imidlertid gjøre 
unntak fra dette i den enkelte sak. For at styret skal kunne treffe beslutning må mer enn halvparten av styremedlemmene være til 
stede på styremøtet.

Behandles saken uten at det holdes møte, må minst halvdelen av styremedlemmene delta i 
behandlingen av saken. Dersom et styremedlem har forfall, skal varamedlemmet innkalles hvis 
man har en ordning med varamedlemmer.

Et styremedlem som er inhabil, må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen aven sak. 
Aksjeloven sier at man er inhabil dersom spørsmålet har slik særlig betydning for 
styremedlemmet eller noen i styremedlemmets familie at han eller hun må anses for å ha en 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Et styremedlem kan aldri delta i behandlingen aven sak som gjelder lån eller annen kreditt til 
seg selv, eller som gjelder sikkerhetsstillelse for egen gjeld. I selskaper som bare har en 
aksjeeier som også utgjør selskapets styre, gjelder likevel ikke de nevnte inhabilitetsreglene.

Flertallskrav for styrets beslutninger

For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er til stede eller 
deltar i styrebehandlingen, ha stemt for. Dersom stemmene står likt, er møtelederens stemme 
avgjørende. Gjelder forslaget som det stemmes over, en endring i forhold til det som har vært 
stillingen i selskapet tidligere, må likevel minst en tredel av samtlige styremedlemmer (altså 
ikke bare de som er til stede) ha stemt for.

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som rar flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen rar flertall av de 
avgitte stemmer. Hvis saken gjelder valg av styreleder eller møteleder, og stemmetallet står likt, 
avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller hvor stemmetallet står likt, er møtelederens 
stemme avgjørende.

Daglig leder

Når aksjekapitalen er under tre millioner kroner, er det som sagt valgfritt om selskapet skal ha 
daglig leder. Dette må avgjøres ut fra hva man mener er en hensiktsmessig og forsvarlig 
organisering for sitt selskap. «Daglig leder» er aksjelovens betegnelse for den personen som har ansvaret for den daglige 
ledelsen av selskapet. Det er ikke noe i veien for at man bruker en annen betegnelse, for 
eksempel «administrerende direktør» eller «forretningsfører». Lovens regler gjelder uansett hva 
slags tittel man gir vedkommende. Daglig leder er vanligvis ansatt i selskapet. Man kan gjeme ansette et av styremedlemmene som 
daglig leder, men det kan like gjeme være en som ikke samtidig skal være medlem av styret. 
Daglig leder må være bosatt i Norge, eller være statsborger og bosatt i en E0S-stat.

Styrets erstatningsansvar og eventuell straff

Styremedlemmers erstatningsansvar og strafferettslige ansvar reguleres av aksjelovens kapittel 
17 og 19.

"Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, 
aksjeeiere, revisor eller granskere erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt det 
under utførelsen av sine oppgaver"

"Stifter, medlem av styret eller bedriftsforsamlingen, daglig leder, finnategner og revisor som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i medhold av loven her, straffes med bøter 
eller under skjerpede forhold med fengsel i inntil ett år"

"Medlem av styret, daglig leder og revisor som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv 
for selskapet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold fengsel i inntil ett år"

Styrets ansvar

Aksjeloven § 3-4 og § 2-19
Ansvar for melding om innbetalt aksjekapital

Styrets medlemmer og revisor er solidarisk ansvarlig for det som måtte 
mangle av den aksjekapital som i melding til Foretaksregisteret er oppgitt og 
bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte. Dette gjelder selv om det 
ikke er voldt skade.

Krav om forsvarlig egenkapital

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og 
omfanget av virksomheten i selskapet.

Aksjeloven § 3-5
Handleplikt ved tap av egenkapital

Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget 
av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid 
innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og 
foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må 
antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak 
ikke lar seg gjennomføre, skal det forslå selskapet oppløst.

Aksjeloven § 4-5
Krav til aksjeeierbok

Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en 
aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres 
elektronisk.

Aksjeloven § 6-12
Forvaltning av selskapet

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter og påse at dets 
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.

Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere 
styremedlemmer.

Styrets tilsynsansvar - Aksjeloven § 6-13

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. Styret skal i selskap med bare en aksjeeier, sørge for at avtaler mellom selskapet og 
aksjeeieren nedtegnes skriftlig.

Krav til daglig ledelse - Aksjeloven§ 6-14

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller 
stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når 
styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest 
underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om 
selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte 
saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

Daglig leders plikter overfor styret - Aksjeloven § 6-15
Begjæring om gjelds- og konkursbehandling - Aksjeloven § 6-18

Begjæring om gjeldsforhandling eller konkursbehandling for selskapet kan bare fremsettes 
av styret. Under konkursbehandling representerer styret selskapet som konkursskyldner.

Styreprotokoll - Aksjeloven § 6-29

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, 
behandlingsmåten og styrets beslutninger. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning 
innført i protokollen.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsberetningen
 5. Årsoppgjør dokumentasjon
 6. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 7. Betalingsfrist på faktura
 8. Billigste regnskapsprogram
 9. Blank faktura
 10. Bloggere må ha fakturaprogram
 11. Bytte fakturaprogram
 12. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 13. Debet Faktura Pluss
 14. Debet Fakturasalg
 15. Debet Regnskap
 16. Debets innsamling barnehjem
 17. Egenansatt
 18. Egeninkasso
 19. Elektronisk faktura
 20. Én innlogging
 21. endre navn på aksjeselskap
 22. Enkelt fakturaprogram
 23. Enkelt regnskapsprogram
 24. Enkeltsaker inkasso
 25. Er du en god leder?
 26. Faktura fra privat til bedrift
 27. Faktura på nett
 28. faktura pdf gratis
 29. Fakturabehandling
 30. Fakturablankett
 31. Fakturagrunnlag
 32. Fakturakjøp
 33. Fakturakontroll
 34. Fakturamal
 35. Fakturanummer
 36. Fakturaoppsett
 37. Fakturaprogram
 38. Fakturaprogram best i test
 39. Fakturaprogram for barnehager
 40. Fakturaprogram for foreninger
 41. Fakturaprogram for grundere
 42. Fakturaprogram for håndverkere
 43. Fakturaprogram for idrettslag
 44. Fakturaprogram til Mac
 45. Fakturaregler for privatpersoner
 46. Fakturasalg
 47. Fakturasystem
 48. Fakturaunderlag
 49. Fakturering
 50. Fakturering og skatt for privatpersoner
 51. Faktureringsprogram
 52. Faktureringssystem
 53. Flere fakturaer på samme inkassosak
 54. Fordeler med gratis fakturaprogram
 55. Forliksklage
 56. Forsinkelsesrente
 57. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 58. Føre regnskap selv
 59. Frilanser
 60. Frister for næringsdrivende
 61. God inkassoskikk
 62. Gratis faktura mal
 63. Gratis fakturaprogram
 64. Gratis inkasso
 65. Gratis regnskapsprogram
 66. Gruppefaktura
 67. Husleie og kontingenter
 68. Hva er forliksrådet?
 69. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 70. Idrettslag og foreninger
 71. Inkasso forliksrådet
 72. Inkasso som inntektskilde
 73. Inkassobyrå
 74. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 75. Inkassofirma
 76. Inkassogebyr
 77. Inkassoregistrering
 78. Inkassoregler
 79. Inkassosalær
 80. Inkassoselskap
 81. Inkassosystem regnskapsførere
 82. Inkassotjenester
 83. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 84. Integrert fakturaprogram
 85. Jobb som frilanser
 86. Klage på faktura
 87. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 88. Kredittinformasjon
 89. Kredittsjekk
 90. Kredittsjekk av bedrifter
 91. Kredittsjekk av privatpersoner
 92. lage faktura gratis
 93. Lage faktura i word
 94. Lage kvittering
 95. Lenker til informasjon om inkasso
 96. Lover som omhandler egeninkasso
 97. Lønnsprogram
 98. Masseutsendelse
 99. Namsfogden
 100. Næringsdrivende
 101. Nettbasert fakturaprogram
 102. Nettjeneste for egeninkasso
 103. Nettside
 104. Ny forsinkelsesrente
 105. Nye gebyrsatser 2011
 106. Nye gebyrsatser 2012
 107. Online faktura
 108. Online regnskapsprogram
 109. Oppgrader til egeninkasso
 110. Oppsummering av inkassoforskriften
 111. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 112. Oversikt og rapporter
 113. Økonomitips til frilansere
 114. Postlegging
 115. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 116. Privatinkasso
 117. Rabatt inkasso
 118. Regnskapsfører
 119. Regnskapsprogram
 120. Regnskapsprogram for foreninger
 121. Regnskapsprogram for håndverkere
 122. Regnskapsprogram for små bedrifter
 123. Regnskapsprogram med fastpris
 124. Regnskapsprogram til holdingselskap
 125. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 126. Saksgang mot bedrifter
 127. Saksgang mot privatpersoner
 128. Samordnet registermelding
 129. Selge faktura
 130. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 131. Selskapets ledelse
 132. Selskapskapitalen Aksjeloven
 133. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 134. Send regning med Debet Faktura
 135. Sende faktura årskontigent
 136. Sende faktura som frilanser
 137. Sende faktura som privatperson
 138. Sende inkasso som privatpersion
 139. Sjekkliste styrets organisering
 140. Skatt som frilanser
 141. Starte egen bedrift
 142. Stiftelsesdokumenter for AS
 143. Svindlet på Finn.no
 144. Tingsinnskudd
 145. Tips for fakturaprogram
 146. Total
 147. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 148. Unngå feil på faktura
 149. Utestående faktura
 150. Utestående husleie
 151. Utleggsforretning
 152. Vedtekter
 153. Webfaktura