« Tilbake (Artikler)

Selskapets ledelse (Aksjeloven kapittel 6)

Et selskap kan selvsagt ikke tenke eller handle selv. Det må derfor ha organer som handler på vegne av 
selskapet og som har ansvaret for ledelsen av selskapets virksomhet. I artikkelen skal vi se nærmere 
på disse organene, og hvilke regler som gjelder for dem.

Selskapets ledelse

I små aksjeselskaper kan organiseringen av selskapets ledelse gjøres svært enkel. I slike selskaper er det 
tilstrekkelig at selskapet har et styre, og dette styret trenger ikke å ha flere enn ett medlem - som dessuten 
kan være en av aksjeeierne. Har styret ett eller to medlemmer må det imidlertid velges minst ett 
varamedlem. Alle aksjeselskaper må altså ha et styre. Selskapet velger selv om man skal ha daglig leder.

Har selskapet flere enn 200 ansatte, skal selskapet som hovedregel også ha bedriftsforsamling. Siden det 
dermed bare er de største selskapene som dette gjelder for, går vi ikke nærmere inn på reglene om 
bedriftsforsamling i denne brosjyren.

Styret

Valg av styremedlemmer
Som utgangspunkt kan selskapet selv bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha. Styret kan for 
eksempel gjeme ha bare ett medlem, og det er heller ikke noe i veien for at det ene styremedlemmet er 
selskapets eneaksjeeier. Hvor mange styremedlemmer selskapet skal ha, skal angis i vedtektene.

Styret velges av generalforsamlingen. Det er også generalforsamlingen som bestemmer om det skal 
velges varamedlemmer for styremedlemmene. Har styret mer enn ett medlem, skal det velges en styre leder. Styret velger selv hvem som skal være 
styre leder, hvis ikke generalforsamlingen selv har bestemt dette.

Det er også generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelsen til styremedlemmene. Aksjelovens § 6-11 stiller følgende krav til bosted:

 • Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre 
Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle.
 • Første ledd gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik 
stat.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år om gangen. Det kan imidlertid fastsettes en kortere eller lengre 
tjenestetid i vedtektene, men tjenestetiden kan ikke settes til mer enn fire år. Tjenestetiden regnes fra 
valget av styremedlemmet, med mindre noe annet blir bestemt, og den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det året den utløper. Generalforsamlingen kan velge å avsette et 
styremedlem før tjenestetiden er utløpt.

Styrets gjøremål

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. I dette ligger at det er styret som skal stå for ledelsen 
av selskapet. Dette gjelder ikke bare den rent forretningsmessige siden av selskapets virksomhet, men 
virksomheten i sin alminnelighet.

Styret har en plikt etter loven til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Det skal også i 
nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Styret har en plikt til å holde seg 
orientert om selskapets økonomiske stilling, og har også en plikt til å påse at virksomheten, regnskapene 
og forrnuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige 
ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Styrets saksbehandling

De saker som skal behandles av styret, forberedes av daglig leder i samråd med styrelederen. Sakene skal 
forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å behandle saken. 
Styremedlemmene skal varsles på en hensiktsmessig måte, og i god tid før styremøtet. Alle 
styremedlemmene skal så langt det er mulig gis anledning til å delta.

Utgangspunktet er at styret behandler sine saker i møte. Det er likevel adgang til å avgjøre en sak uten at 
styremedlemmene er samlet i et møte, dersom styrets leder mener at en slik saksbehandling er 
betryggende. I så fall kan saken for eksempel forelegges skriftlig for styremedlemmene og deretter 
behandles ved en telefonkonferanse. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder kan likevel kreve at en sak behandles i et møte. Årsregnskapet og årsberetningen skal alltid behandles i møte. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Har styrelederen forfall, ledes møtet av varalederen eller den 
styret velger. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker. Styret kan imidlertid gjøre unntak 
fra dette i den enkelte sak.

For at styret skal kunne treffe beslutning må mer enn halvparten av styremedlemmene være til stede på 
styremøtet. Behandles saken uten at det holdes møte, må minst halvdelen av styremedlemmene delta i 
behandlingen av saken. Dersom et styremedlem har forfall, skal varamedlemmet innkalles hvis man har 
en ordning med varamedlemmer.

Et styremedlem som er inhabil, må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen aven sak. Aksjeloven sier 
at man er inhabil dersom spørsmålet har slik særlig betydning for styremedlemmet eller noen i 
styremedlemmets familie at han eller hun må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken. Et styremedlem kan aldri delta i behandlingen aven sak som gjelder lån eller annen kreditt til seg selv, 
eller som gjelder sikkerhetsstilleise for egen gjeld. l selskaper som bare har en aksjeeier som også utgjør 
selskapets styre, gjelder likevel ikke de nevnte inhabilitetsreglene.

Flertallskrav for styrets beslutninger

For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er til stede eller deltar i 
styrebehandlingen, ha stemt for. Dersom stemmene står likt, er møtelederens stemme avgjørende. 
Gjelder forslaget som det stemmes over, en endring i forhold til det som har vært stillingen i selskapet 
tidligere, må likevel minst en tredel av samtlige styremedlemmer (altså ikke bare de som er til stede) ha stemt for.

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. (Se eksemplet i avsnittet om 
flertallskrav for generalforsamlingens beslutninger, hvor en liknende bestemmelse er omtalt.) Styret kan 
på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
Hvis saken gjelder valg av styreleder eller møteleder, og stemmetallet står likt, avgjøres valget ved 
loddtrekning. I andre tilfeller hvor stemmetallet står likt, er møtelederens stemme avgjørende.

Daglig leder

Daglig leder er aksjelovens betegnelse for den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av 
selskapet. Det er ikke noe i veien for at man bruker en annen betegnelse, for eksempel «administrerende 
direktør» eller «forretningsfører». Lovens regler gjelder uansett hva slags tittel man gir vedkommende.


Daglig leder er vanligvis ansatt i selskapet. Man kan gjerne ansette et av styremedlemmene som daglig 
leder, men det kan like gjeme være en som ikke samtidig skal være medlem av styret. Daglig leder må være bosatt i Norge, eller være statsborger og bosatt i en EU/EØS-stat.

Daglig leders gjøremål

Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Dersom selskapet ikke har daglig leder, står styret for den daglige ledelsen. Hva som skal anses å høre under den daglige ledelse, må vurderes i forhold til hva slags virksomhet og 
størrelsen av virksomheten som drives i selskapet.

Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, omfattes ikke av den daglige 
ledelse. Slike saker må i utgangspunktet avgjøres av styret. Daglig leder kan likevel avgjøre en slik sak 
dersom styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet, eller dersom han eller 
hun har fått fullmakt fra styret til å avgjøre saken.

Daglig leder har plikt til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder er underordnet styret, og styret kan dermed gi generelle retningslinjer og pålegg til daglig 
leder om hvordan en bestemt sak skal håndteres. Daglig leder skal minst hver tredje måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling.

På samme måte som styremedlemmene kan daglig leder ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen aven 
sak hvor han eller hun er inhabil. De samme inhabilitetsreglene gjelder for daglig leder som de vi har 
omtalt i avsnittet om styrets saksbehandling.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsberetningen
 5. Årsoppgjør dokumentasjon
 6. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 7. Betalingsfrist på faktura
 8. Billigste regnskapsprogram
 9. Blank faktura
 10. Bloggere må ha fakturaprogram
 11. Bytte fakturaprogram
 12. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 13. Debet Faktura Pluss
 14. Debet Regnskap
 15. Debets innsamling barnehjem
 16. Egeninkasso
 17. Elektronisk faktura
 18. Én innlogging
 19. Endre navn på aksjeselskap
 20. Enkelt fakturaprogram
 21. Enkelt regnskapsprogram
 22. Enkeltsaker inkasso
 23. Er du en god leder?
 24. Faktura fra privat til bedrift
 25. Faktura på nett
 26. Faktura pdf gratis
 27. Fakturabehandling
 28. Fakturablankett
 29. Fakturagrunnlag
 30. Fakturakontroll
 31. Fakturamal
 32. Fakturanummer
 33. Fakturaoppsett
 34. Fakturaprogram
 35. Fakturaprogram best i test
 36. Fakturaprogram for barnehager
 37. Fakturaprogram for foreninger
 38. Fakturaprogram for grundere
 39. Fakturaprogram for håndverkere
 40. Fakturaprogram for idrettslag
 41. Fakturaprogram til Mac
 42. Fakturaregler for privatpersoner
 43. Fakturasystem
 44. Fakturaunderlag
 45. Fakturering
 46. Fakturering og skatt for privatpersoner
 47. Faktureringsprogram
 48. Faktureringssystem
 49. Flere fakturaer på samme inkassosak
 50. Fordeler med gratis fakturaprogram
 51. Forliksklage
 52. Forsinkelsesrente
 53. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 54. Føre regnskap selv
 55. Frilanser
 56. Frister for næringsdrivende
 57. God inkassoskikk
 58. Gratis fakturamal
 59. Gratis fakturaprogram
 60. Gratis regnskapsprogram
 61. Gruppefaktura
 62. Husleie og kontingenter
 63. Hva er forliksrådet?
 64. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 65. Idrettslag og foreninger
 66. Inkasso forliksrådet
 67. Inkassobyrå
 68. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 69. Inkassofirma
 70. Inkassogebyr
 71. Inkassoregistrering
 72. Inkassoregler
 73. Inkassosalær
 74. Inkassoselskap
 75. Inkassosystem regnskapsførere
 76. Inkassotjenester
 77. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 78. Integrert fakturaprogram
 79. Jobb som frilanser
 80. Klage på faktura
 81. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 82. Kredittinformasjon
 83. Kredittsjekk
 84. Kredittsjekk av bedrifter
 85. Kredittsjekk av privatpersoner
 86. Lage faktura gratis
 87. Lage faktura i word
 88. Lage kvittering
 89. Lenker til informasjon om inkasso
 90. Lover som omhandler egeninkasso
 91. Lønnsprogram
 92. Masseutsendelse
 93. Namsfogden
 94. Næringsdrivende
 95. Nettbasert fakturaprogram
 96. Nettjeneste for egeninkasso
 97. Ny forsinkelsesrente
 98. Ny skattemelding 2023
 99. Nye gebyrsatser 2011
 100. Nye gebyrsatser 2023
 101. Online faktura
 102. Online regnskapsprogram
 103. Oppgrader til egeninkasso
 104. Oppsummering av inkassoforskriften
 105. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 106. Oversikt og rapporter
 107. Økonomitips til frilansere
 108. Postlegging
 109. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 110. Privatinkasso
 111. Rabatt inkasso
 112. Regnskapsfører
 113. Regnskapsprogram
 114. Regnskapsprogram aksjeselskap
 115. Regnskapsprogram for foreninger
 116. Regnskapsprogram for håndverkere
 117. Regnskapsprogram for små bedrifter
 118. Regnskapsprogram med fastpris
 119. Regnskapsprogram til holdingselskap
 120. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 121. Saksgang mot bedrifter
 122. Saksgang mot privatpersoner
 123. Samordnet registermelding
 124. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 125. Selskapets ledelse
 126. Selskapskapitalen Aksjeloven
 127. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 128. Send regning med Debet Faktura
 129. Sende faktura årskontigent
 130. Sende faktura som frilanser
 131. Sende faktura som privatperson
 132. Sende inkasso som privatpersion
 133. Sjekkliste styrets organisering
 134. Skatt som frilanser
 135. Skybasert regnskapsprogram
 136. Starte egen bedrift
 137. Stiftelsesdokumenter for AS
 138. Svindlet på Finn.no
 139. Tingsinnskudd
 140. Tips for fakturaprogram
 141. Total
 142. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 143. Unngå feil på faktura
 144. Utestående faktura
 145. Utestående husleie
 146. Utleggsforretning
 147. Vedtekter
 148. Webfaktura