« Tilbake (Artikler)

Selskapets ledelse (Aksjeloven kapittel 6)

Et selskap kan selvsagt ikke tenke eller handle selv. Det må derfor ha organer som handler på vegne av 
selskapet og som har ansvaret for ledelsen av selskapets virksomhet. I artikkelen skal vi se nærmere 
på disse organene, og hvilke regler som gjelder for dem.

Selskapets ledelse

I små aksjeselskaper kan organiseringen av selskapets ledelse gjøres svært enkel. I slike selskaper er det 
tilstrekkelig at selskapet har et styre, og dette styret trenger ikke å ha flere enn ett medlem - som dessuten 
kan være en av aksjeeierne. Har styret ett eller to medlemmer må det imidlertid velges minst ett 
varamedlem. Alle aksjeselskaper må altså ha et styre. Selskapet velger selv om man skal ha daglig leder.

Har selskapet flere enn 200 ansatte, skal selskapet som hovedregel også ha bedriftsforsamling. Siden det 
dermed bare er de største selskapene som dette gjelder for, går vi ikke nærmere inn på reglene om 
bedriftsforsamling i denne brosjyren.

Styret

Valg av styremedlemmer
Som utgangspunkt kan selskapet selv bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha. Styret kan for 
eksempel gjeme ha bare ett medlem, og det er heller ikke noe i veien for at det ene styremedlemmet er 
selskapets eneaksjeeier. Hvor mange styremedlemmer selskapet skal ha, skal angis i vedtektene.

Styret velges av generalforsamlingen. Det er også generalforsamlingen som bestemmer om det skal 
velges varamedlemmer for styremedlemmene. Har styret mer enn ett medlem, skal det velges en styre leder. Styret velger selv hvem som skal være 
styre leder, hvis ikke generalforsamlingen selv har bestemt dette.

Det er også generalforsamlingen som fastsetter godtgjørelsen til styremedlemmene. Aksjelovens § 6-11 stiller følgende krav til bosted:

 • Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre 
Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle.
 • Første ledd gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik 
stat.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år om gangen. Det kan imidlertid fastsettes en kortere eller lengre 
tjenestetid i vedtektene, men tjenestetiden kan ikke settes til mer enn fire år. Tjenestetiden regnes fra 
valget av styremedlemmet, med mindre noe annet blir bestemt, og den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det året den utløper. Generalforsamlingen kan velge å avsette et 
styremedlem før tjenestetiden er utløpt.

Styrets gjøremål

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. I dette ligger at det er styret som skal stå for ledelsen 
av selskapet. Dette gjelder ikke bare den rent forretningsmessige siden av selskapets virksomhet, men 
virksomheten i sin alminnelighet.

Styret har en plikt etter loven til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Det skal også i 
nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Styret har en plikt til å holde seg 
orientert om selskapets økonomiske stilling, og har også en plikt til å påse at virksomheten, regnskapene 
og forrnuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige 
ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Styrets saksbehandling

De saker som skal behandles av styret, forberedes av daglig leder i samråd med styrelederen. Sakene skal 
forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å behandle saken. 
Styremedlemmene skal varsles på en hensiktsmessig måte, og i god tid før styremøtet. Alle 
styremedlemmene skal så langt det er mulig gis anledning til å delta.

Utgangspunktet er at styret behandler sine saker i møte. Det er likevel adgang til å avgjøre en sak uten at 
styremedlemmene er samlet i et møte, dersom styrets leder mener at en slik saksbehandling er 
betryggende. I så fall kan saken for eksempel forelegges skriftlig for styremedlemmene og deretter 
behandles ved en telefonkonferanse. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder kan likevel kreve at en sak behandles i et møte. Årsregnskapet og årsberetningen skal alltid behandles i møte. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Har styrelederen forfall, ledes møtet av varalederen eller den 
styret velger. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker. Styret kan imidlertid gjøre unntak 
fra dette i den enkelte sak.

For at styret skal kunne treffe beslutning må mer enn halvparten av styremedlemmene være til stede på 
styremøtet. Behandles saken uten at det holdes møte, må minst halvdelen av styremedlemmene delta i 
behandlingen av saken. Dersom et styremedlem har forfall, skal varamedlemmet innkalles hvis man har 
en ordning med varamedlemmer.

Et styremedlem som er inhabil, må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen aven sak. Aksjeloven sier 
at man er inhabil dersom spørsmålet har slik særlig betydning for styremedlemmet eller noen i 
styremedlemmets familie at han eller hun må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken. Et styremedlem kan aldri delta i behandlingen aven sak som gjelder lån eller annen kreditt til seg selv, 
eller som gjelder sikkerhetsstilleise for egen gjeld. l selskaper som bare har en aksjeeier som også utgjør 
selskapets styre, gjelder likevel ikke de nevnte inhabilitetsreglene.

Flertallskrav for styrets beslutninger

For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er til stede eller deltar i 
styrebehandlingen, ha stemt for. Dersom stemmene står likt, er møtelederens stemme avgjørende. 
Gjelder forslaget som det stemmes over, en endring i forhold til det som har vært stillingen i selskapet 
tidligere, må likevel minst en tredel av samtlige styremedlemmer (altså ikke bare de som er til stede) ha stemt for.

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. (Se eksemplet i avsnittet om 
flertallskrav for generalforsamlingens beslutninger, hvor en liknende bestemmelse er omtalt.) Styret kan 
på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
Hvis saken gjelder valg av styreleder eller møteleder, og stemmetallet står likt, avgjøres valget ved 
loddtrekning. I andre tilfeller hvor stemmetallet står likt, er møtelederens stemme avgjørende.

Daglig leder

Daglig leder er aksjelovens betegnelse for den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av 
selskapet. Det er ikke noe i veien for at man bruker en annen betegnelse, for eksempel «administrerende 
direktør» eller «forretningsfører». Lovens regler gjelder uansett hva slags tittel man gir vedkommende.


Daglig leder er vanligvis ansatt i selskapet. Man kan gjerne ansette et av styremedlemmene som daglig 
leder, men det kan like gjeme være en som ikke samtidig skal være medlem av styret. Daglig leder må være bosatt i Norge, eller være statsborger og bosatt i en EU/EØS-stat.

Daglig leders gjøremål

Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Dersom selskapet ikke har daglig leder, står styret for den daglige ledelsen. Hva som skal anses å høre under den daglige ledelse, må vurderes i forhold til hva slags virksomhet og 
størrelsen av virksomheten som drives i selskapet.

Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, omfattes ikke av den daglige 
ledelse. Slike saker må i utgangspunktet avgjøres av styret. Daglig leder kan likevel avgjøre en slik sak 
dersom styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet, eller dersom han eller 
hun har fått fullmakt fra styret til å avgjøre saken.

Daglig leder har plikt til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder er underordnet styret, og styret kan dermed gi generelle retningslinjer og pålegg til daglig 
leder om hvordan en bestemt sak skal håndteres. Daglig leder skal minst hver tredje måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling.

På samme måte som styremedlemmene kan daglig leder ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen aven 
sak hvor han eller hun er inhabil. De samme inhabilitetsreglene gjelder for daglig leder som de vi har 
omtalt i avsnittet om styrets saksbehandling.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsavslutning og forberedelse til årsregnskapet
 5. Årsberetningen
 6. Årsoppgjør AS
 7. Årsoppgjør dokumentasjon
 8. Årsoppgjør ENK
 9. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 10. Beregning og rapportering av merverdiavgift
 11. Betalingsfrist på faktura
 12. Billigste regnskapsprogram
 13. Blank faktura
 14. Bloggere må ha fakturaprogram
 15. Bytte fakturaprogram
 16. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 17. Debet Faktura Pluss
 18. Debet Regnskap
 19. Debet Regnskap webinar
 20. Debets innsamling barnehjem
 21. Egeninkasso
 22. Elektronisk faktura
 23. Én innlogging
 24. Endre navn på aksjeselskap
 25. Enkelt fakturaprogram
 26. Enkelt regnskapsprogram
 27. Enkeltsaker inkasso
 28. Er du en god leder?
 29. Faktura fra privat til bedrift
 30. Faktura på nett
 31. Faktura pdf gratis
 32. Fakturabehandling
 33. Fakturablankett
 34. Fakturagrunnlag
 35. Fakturakontroll
 36. Fakturamal
 37. Fakturanummer
 38. Fakturaoppsett
 39. Fakturaprogram
 40. Fakturaprogram best i test
 41. Fakturaprogram for barnehager
 42. Fakturaprogram for foreninger
 43. Fakturaprogram for grundere
 44. Fakturaprogram for håndverkere
 45. Fakturaprogram for idrettslag
 46. Fakturaprogram til Mac
 47. Fakturaregler for privatpersoner
 48. Fakturasystem
 49. Fakturaunderlag
 50. Fakturering
 51. Fakturering og skatt for privatpersoner
 52. Faktureringsprogram
 53. Faktureringssystem
 54. Flere fakturaer på samme inkassosak
 55. Fordeler med gratis fakturaprogram
 56. Forliksklage
 57. Forsinkelsesrente
 58. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 59. Forståelse av aktiva, passiva og egenkapital
 60. Forståelse av debet og kredit
 61. Føre regnskap selv
 62. Føring av bilag for kjøp, salg, kvitteringer og banktransaksjoner
 63. Frilanser
 64. Frister for næringsdrivende
 65. God inkassoskikk
 66. Gratis fakturamal
 67. Gratis fakturaprogram
 68. Gratis regnskapsprogram
 69. Grunnleggende om inngående balanse
 70. Grunnleggende om lønnskjøring
 71. Gruppefaktura
 72. Guide til bruk av Debet Regnskap
 73. Håndtering av kontanttransaksjoner og bankutskrifter
 74. Husleie og kontingenter
 75. Hva er forliksrådet?
 76. Hva er regnskap og hvorfor er det viktig?
 77. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 78. Idrettslag og foreninger
 79. Inkasso forliksrådet
 80. Inkassobyrå
 81. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 82. Inkassofirma
 83. Inkassogebyr
 84. Inkassoregistrering
 85. Inkassoregler
 86. Inkassosalær
 87. Inkassoselskap
 88. Inkassosystem regnskapsførere
 89. Inkassotjenester
 90. Innsending av årsregnskap og skattemelding
 91. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 92. Integrert fakturaprogram
 93. Introduksjon Debet Regnskap
 94. Jobb som frilanser
 95. Klage på faktura
 96. Kontant- og periodiseringsprinsippet
 97. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 98. Kredittinformasjon
 99. Kredittsjekk
 100. Kredittsjekk av bedrifter
 101. Kredittsjekk av privatpersoner
 102. Lage faktura gratis
 103. Lage faktura i word
 104. Lage kvittering
 105. Lenker til informasjon om inkasso
 106. Lover som omhandler egeninkasso
 107. Lønnsprogram
 108. Løpende AS micro
 109. Løpende AS Micro med lønn
 110. Løpende ENK Micro
 111. Masseutsendelse
 112. Merverdiavgift (MVA) og Skatteregler: Registrering for MVA
 113. Namsfogden
 114. Næringsdrivende
 115. Nettbasert fakturaprogram
 116. Nettjeneste for egeninkasso
 117. Ny forsinkelsesrente
 118. Ny skattemelding 2023
 119. Nye gebyrsatser 2011
 120. Nye gebyrsatser 2023
 121. Online faktura
 122. Online regnskapsprogram
 123. Oppgrader til egeninkasso
 124. Oppsett av regnskapskategorier og kontoplan
 125. Oppsummering av inkassoforskriften
 126. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 127. Organisering av finansielle dokumenter
 128. Oversikt og rapporter
 129. Oversikt over regnskapsprosessen
 130. Økonomitips til frilansere
 131. Postlegging
 132. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 133. Privatinkasso
 134. Rabatt inkasso
 135. Rapportering og innsending av A-melding
 136. Registrering av inngående balanse
 137. Regnskapsfører
 138. Regnskapsfører pakker
 139. Regnskapsprogram
 140. Regnskapsprogram aksjeselskap
 141. Regnskapsprogram for foreninger
 142. Regnskapsprogram for håndverkere
 143. Regnskapsprogram for små bedrifter
 144. Regnskapsprogram med fastpris
 145. Regnskapsprogram til holdingselskap
 146. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 147. Saksgang mot bedrifter
 148. Saksgang mot privatpersoner
 149. Samordnet registermelding
 150. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 151. Selskapets ledelse
 152. Selskapskapitalen Aksjeloven
 153. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 154. Send regning med Debet Faktura
 155. Sende faktura årskontigent
 156. Sende faktura som frilanser
 157. Sende faktura som privatperson
 158. Sende inkasso som privatpersion
 159. Sjekkliste styrets organisering
 160. Skatt som frilanser
 161. Skatteregler
 162. Skybasert regnskapsprogram
 163. Starte egen bedrift
 164. Steg-for-Steg guide inngående balanse
 165. Stiftelsesdokumenter for AS
 166. Svindlet på Finn.no
 167. Tingsinnskudd
 168. Tips for fakturaprogram
 169. Total
 170. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 171. Unngå feil på faktura
 172. Utarbeiding av resultatregnskap og balanse
 173. Utestående faktura
 174. Utestående husleie
 175. Utleggsforretning
 176. Vedtekter
 177. Velge riktig regnskapssystem
 178. Webfaktura