« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Generalforsamling

Alle aksjeselskaper må ha generalforsamling. Generalforsamlingen er det øverste organeti selskapet og det er gjennom generalforsamlingen at aksjeeierne utøver sin myndighet som eiere i selskapet.


Hva skal eller kan generalforsamlingen treffe beslutning om?

Enkelte former for beslutninger er det bare generalforsamlingen som kan treffe vedtak om. For det første må generalforsamlingen godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, jf nedenfor om den ordinære generalforsamlingen. Videre er det bare generalforsamlingen som kan endre vedtektene, og det er generalforsamlingen som treffer vedtak om kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon, omdanning og oppløsning.

Siden generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, kan den også treffe vedtak i andre saker. Som hovedregel gjelder det ikke noen begrensninger for hvilke typer saker generalforsamlingen kan treffe vedtak om. Generalforsamlingen kan videre gi pålegg til styret og daglig leder om hvordan en sak skal håndteres, og den kan også gi generelle instrukser. Dessuten kan generalforsamlingen omgjøre en sak som er behandlet og vedtatt av styret eller daglig leder. Videre kan generalforsamlingen bestemme at en bestemt sak eller visse sakstyper skal forelegges generalforsamlingen for godkjennelse.

Møte- og stemmerett

Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier ikke ønsker å møte selv, kan han eller hun møte ved fullmektig. I så fall må fullmektigen legge frem en skriftlig og datert fullmakt på generalforsamlingen. Som hovedregel har alle aksjeeiere også rett til å stemme på generalforsamlingen. Aksjeloven bestemmer at hver aksje gir en stemme. Det er altså slik at hvis noen eier flere aksjer, kan de avgi stemmer tilsvarende det antallet aksjer de eier. Vedtektene kan imidlertid bestemme at det skal gjelde andre stemmeregler enn de som følger av aksjeloven.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen må holde møte i hvert fall en gang hvert år. Dette årlige møtet kalles ordinær generalforsamling. Ordinær generalforsamling må holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskap sår, altså før l juli. På den ordinære generalforsamlingen skal aksjeeierne godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for det foregående regnskapsåret. Også andre saker kan behandles dersom dette er angitt i innkallingen eller fremgår av vedtektene. Generalforsamlingen kan holde møter også utover den årlige ordinære generalforsamlingen. Slike møter kalles ekstraordinær generalforsamling. Dette kan være aktuelt når man ikke ønsker å vente helt til neste ordinære generalforsamling for å få behandlet en sak. Aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, og revisor kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Ellers er det styret som bestemmer at det skal holdes ekstraordinær generalforsamling.

Innkalling til generalforsamling

Det er styret som formelt innkaller til generalforsamling, og dette gjøres ved at det sendes en skriftlig henvendelse til alle aksjeeierne. Innkallingen må være sendt senest en uke/ør møtet skal holdes (hvis ikke vedtektene setter en lengre frist). Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Stedet for møtet må normalt være i den kommunen der selskapet har sitt forretningskontor. Innkallingen skal også bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dersom generalforsamlingen skal behandle et forslag om å endre vedtektene, skal forslaget til den endrede vedtektsbestemmelsen gjengis i innkallingen. Det er ikke bare styret som kan bestemme hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Enhver aksjeeier har rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen hvis saken meldes skriftlig til styret i så god tid at den kan tas med i innkallingen til generalforsamlingen. Hvis innkallingen allerede er sendt ut, skal det sendes ut en ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Møteregler

Generalforsamlingen åpnes normalt av styrets leder. Før første avstemning må styrelederen opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt - enten selv eller ved fullmektig. I denne fortegnelsen skal det angis hvor mange aksjer og stemmer hver møtende aksjeeier representerer. Loven stiller ikke noe minstekrav til hvor mange aksjer eller aksjeeiere som må være representert på generalforsamlingen for at den skal anses gyldig avholdt.

Generalforsamlingen skal deretter velge en møteleder. Dette kan være en aksjeeier, styrelederen eller en annen person. Vær oppmerksom på at saker som ikke er tatt med i innkallingen til generalforsamlingen, ikke kan avgjøres på møtet uten at alle aksjeeierne samtykker. Dette betyr at det er samtlige aksjeeiere i selskapet som må samtykke for at generalforsamlingen skal kunne behandle en sak som ikke fremgår av innkallingen. Det er ikke tilstrekkelig at de aksjeeierne som møter på generalforsamlingen, er enige om dette.

Styrelederen og daglig leder har plikt til å være til stede på generalforsamlingen. På generalforsamlingens møter (men ikke ellers) kan hver aksjeeier kreve at styret og daglig leder gir dem tilgjengelige opplysninger om de saker de skal behandle på generalforsamlingen, og også generelt om selskapets økonomiske stilling. Styret og daglig leder kan likevel unnlate å svare på spørsmål om selskapets økonomiske stilling dersom de opplysningene som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Møtelederen skal sørge for at det føres en protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal man gjengi alle de beslutningene som generalforsamlingen treffer. Man skal også angi utfallet av avstemningene. Dessuten skal fortegnelsen over de aksjeeiere som har møtt på generalforsamlingen, tas inn i protokollen, eventuelt skal fortegnelsen vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som velges av generalforsamlingen Protokollen skal holdes tilgjengelig/or aksjeeierne hos selskapet, og må oppbevares på en betryggende måte.

Generalforsamling uten at det holdes møte

Reglene vi har omtalt i forrige avsnitt, forutsetter at generalforsamlingen holdes ved at aksjeeierne samles i et møte. At generalforsamlingen holdes som et møte mellom aksjeeierne, er også lovens hovedregel. I den nye aksjeloven er det likevel åpnet for at generalforsamlingen kan avgjøre saker uten å holde møte dersom selskapet har færre enn 20 aksjeeiere. Generalforsamlingen gjennomføres da ved at styret forelegger saksdokumentene skriftlig for aksjeeierne, daglig leder og revisor, og ved at aksjeeierne gis en frist for å avgi stemme. Det er bare dersom styret finner at en slik saksbehandlingsmåte er betryggende for de saker som skal behandles, at generalforsamlingen kan gjennomføres på denne måten. Saker som er av stor betydning for selskapet, eller hvor det ellers vil være hensiktsmessig at aksjeeierne kommer sammen for å utveksle synspunkter og ha en fri dialog, bør forelegges generalforsamlingen i et møte. Det samme gjelder hvis det kan være behov for at styret gir mer uttømmende informasjon enn det som kan gis skriftlig. Vær også oppmerksom på at enhver aksjeeier, ethvert styremedlem og revisor kan kreve at saken behandles i et møte. Dette må gjøres før utløpet av den fristen som er satt for å avgi stemme.

Saksdokumentene må inneholde forslag til beslutning og en begrunnelse for forslaget. Oversendelsen må også angi en frist for å avgi stemme, som ikke må være kortere enn en uke. Fristen kan likevel være kortere dersom alle aksjeeierne er enige om det. Aksjeeierne skal gjøres kjent med at de kan kreve at saken forelegges generalforsamlingen i et møte. Resultatet av avstemningen skal innføres i generalforsamlingsprotokollen, som skal dateres, underskrives av styrets leder og sendes til samtlige aksjeeiere. Avgitte stemmer med eventuelle innlegg i saken skal vedlegges protokollen.

Flertallskrav for generalforsamlingens beslutninger

Hovedregelen er at en beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer. Det avgjørende er altså om flertallet av de aksjeeierne som har stemt på generalforsamlingen, har stemt for forslaget. Dersom det er like mange som har stemt for som har stemt mot en beslutning, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Ved ansettelser eller valg (for eksempel av styremedlemmer) kan det ofte være flere kandidater som man stemmer over. La oss for eksempel si at kandidat A har fått 4 stemmer, kandidat B har fått 3 stemmer og kandidat C har fått 2 stemmer. I slike tilfeller bestemmer loven at det er den som har fått flest stemmer, som anses valgt, altså kandidat A. Generalforsamlingen kan imidlertid bestemme på forhånd at det skal holdes en ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt mellom kandidatene, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

For noen typer avgjørelser er det imidlertid ikke tilstrekkelig med alminnelig flertall for at beslutningen kan anses vedtatt. Et viktig eksempel her er beslutning om å endre vedtektene. En slik beslutning krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. (Har selskapet aksjer uten stemmerett eller med begrenset stemmevekt, må i tillegg to tredeler av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, slutte seg til beslutningen.) Siden en forhøyelse eller nedsettelse av selskapets aksjekapital innebærer en endring av vedtektene, gjelder kravet om to tredels flertall også for slike beslutninger. Det samme gjelder blant annet ved beslutning om fusjon, fisjon og oppløsning av selskapet.

I et selskap hvor aksjene kan skifte eier uten samtykke fra selskapet, kreves det tilslutning fra to tredeler av de avgitte stemmer samt ni tideler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen for å innføre et krav om at overdragelse av aksjer skal være betinget av samtykke. Det samme gjelder beslutning om at aksjeeiernes rett til utbytte eller til selskapets formue reduseres - for eksempel ved at det ikke skal deles ut utbytte over et visst tidsrom, eller at det skal settes et tak for det beløp som skal utdeles som utbytte.

Noen beslutninger krever tilslutning fra samtlige av selskapets aksjeeiere (altså ikke bare dem som er representert på generalforsamlingen). For det første må alle aksjeeiere samtykke til en beslutning som går ut på at de skal betale inn kapital til selskapet utover aksjeinnskuddet, eller påta seg andre forpliktelser overfor selskapet. Det samme gjelder hvis selskapet skal innføre andre former for omsetningsbegrensninger enn samtykkekrav, hvis generalforsamlingen skal beslutte at aksjer skal kunne innløses uten aksjeeierens samtykke, eller hvis rettsforholdet mellom tidligere likestilte aksjer skal endres. Dessuten må alle aksjeeiere samtykke hvis formålet ved selskapets virksomhet ikke lenger skal være å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Dersom en slik beslutning som vi har nevnt her, bare berører en del av aksjeeierne, er det tilstrekkelig at samtlige berørte aksjeeiere samtykker, hvis beslutningen i tillegg tiltres av to tredeler av de avgitte stemmer og av to tredeler av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Myndighetsmisbruk

Aksjeloven har flere bestemmelser som skal forhindre at et flertall av aksjeeierne misbruker den makten de har på generalforsamlingen og krenker mindretallets rettigheter. Det er et viktig prinsipp at noen enkelte aksjeeiere ikke kan gis særfordeler på bekostning av de andre aksjeeierne uten at samtlige aksjeeiere samtykker til dette. Aksjeloven slår fast at generalforsamlingen ikke kan treffe beslutninger som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning eller på selskapets bekostning.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Åpningsbalanse
 8. Arbeidsgiveravgift
 9. Årsoppgjør
 10. Årsrapport
 11. Årsregnskap
 12. Årsverk
 13. Avanse på salg
 14. Avkastning
 15. Betalingsoppfordring
 16. Bokføringsloven
 17. Brønnøysundregisteret
 18. Debitor – hva er debitor?
 19. Driftsresultat
 20. Driftsutgift
 21. Egenkapital – hva er egenkapital?
 22. Enkeltpersonforetak
 23. Faktoring – hva er faktoring?
 24. Feriepenger – hva er feriepenger?
 25. Forretningsplan
 26. Forskuddsbetaling
 27. Frikort – hva er frikort?
 28. Generalforsamling
 29. Hovedbok – hva er hovedbok?
 30. Hva betyr brutto?
 31. Hva er bankavstemming?
 32. Hva er bankinnskudd?
 33. Hva er bokføring?
 34. Hva er bruttofortjeneste?
 35. Hva er bruttolønn?
 36. Hva er dagsoppgjør?
 37. Hva er dekningsbidrag?
 38. Hva er driftskostnad?
 39. Hva er en utgift?
 40. Hva er et aksjeselskap?
 41. Hva er et budsjett?
 42. Hva er et NUF?
 43. Hva er mva
 44. Hva er revisjon?
 45. Hva må en faktura inneholde?
 46. Inflasjon
 47. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 48. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 49. Inngående moms – hva er inngående moms?
 50. Kapital – hva er kapital?
 51. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 52. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 53. Kassekreditt
 54. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 55. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 56. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 57. Kommaseparert fil
 58. Konsern – hva er et konsern?
 59. Kontantbeholdning
 60. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 61. Kontantstrøm
 62. Kontantstrømanalyse
 63. Kontantstrømoppstilling
 64. Kontering
 65. Kontokort
 66. Kontonummer
 67. Kontoplan
 68. Kostnad
 69. Kostpris
 70. kredit
 71. Kreditere
 72. Kreditert faktura
 73. Kreditnota
 74. Kreditor – hva er en kreditor?
 75. Kunde
 76. Kundefordringer
 77. Kundekartotek
 78. Kundeliste
 79. Lagerstyring
 80. Leverandør
 81. Leverandørgjeld
 82. Leverandørkartotek
 83. Leverandørkreditt
 84. Leverandørliste
 85. Likvide midler
 86. Likviditet
 87. Likviditetsbudsjett
 88. Lønn
 89. Matching-prinsippet
 90. Merverdiavgiftsregisteret
 91. Moms – hva er moms?
 92. Momsoppgjør
 93. Momsregnskap
 94. Morarente
 95. Morselskap
 96. Mva-oppgave
 97. Mva-oppgjør
 98. Mva-registrering
 99. Mva-regnskap
 100. Mva-termin
 101. Namsmannen
 102. Næringsoppgave
 103. Norsk standard
 104. Noteopplysninger
 105. Nøkkeltall
 106. Nullpunktsomsetning
 107. Obligasjon
 108. Omdømme
 109. Omløpsmidler
 110. Omsetning
 111. Omsetningsoppgave
 112. Omtvistet krav
 113. One Stop Moms
 114. Opptjeningsprinsippet
 115. Ordre – hva er en ordre?
 116. Organisasjonsform
 117. Organisasjonsnummer
 118. Outsourcing
 119. Overskudd – hva er overskudd?
 120. Økonomisystemer
 121. Pakkseddel
 122. Passiva – hva er passiva?
 123. Periodisere – hva er periodisering?
 124. Personalkostnad – hva er personalkostnader?
 125. Postering – hva er postering?
 126. Priselastisitet – hva er priselastisitet?
 127. Profitt – hva er profitt?
 128. Proformafaktura – hva er en proformafaktura?
 129. Prosjektstyring – hva er prosjektstyring?
 130. Provisjon – hva er provisjon?
 131. Purring – hva er en purring?
 132. Råbalanse
 133. Realkapital – hva er realkapital?
 134. Registrert revisor
 135. Regning – hva er en regning?
 136. Regnskap – hva er regnskap?
 137. Regnskapsår – hva er et regnskapsår?
 138. Regnskapsbyrå – hva er et regnskapsbyrå?
 139. Regnskapskontroll – hva er regnskapskontroll?
 140. Regnskapsloven – hva er regnskapsloven?
 141. Regnskapsprinsipper – hva er regnskapsprinsipper?
 142. Reiseutgifter – hva er reiseutgifter?
 143. Remittering – hva er remittering?
 144. Rente – hva er rente?
 145. Reskontro – hva er reskontro?
 146. Reskontroavstemming
 147. Restskatt - Hva er restskatt?
 148. Resultatregnskap
 149. Revisjon - Hva er revisjon?
 150. Revisjonsplikt
 151. SAF-T – hva er SAF-T?
 152. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 153. Saldobalansen
 154. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 155. Salgsmoms
 156. Sammenstillingsprinsippet
 157. Selskapsform
 158. Selvangivelse
 159. Skatt – hva er skatt?
 160. Skattemelding
 161. Skatteoppgjør
 162. Skrapverdi
 163. Soliditet – hva er soliditet?
 164. Standardregnskap – hva er et standardregnskap?
 165. Statsautorisert revisor
 166. Stiftelse – hva er en stiftelse?
 167. Strekkode – hva er en strekkode?
 168. Styre – hva er et styre?
 169. SWIFT-kode
 170. Tap på faktura
 171. Tap på fordring
 172. Termin – hva er en termin?
 173. Tilbakeføring – hva er tilbakeføring?
 174. Tilbud – hva er et tilbud?
 175. Transaksjon – hva er en transaksjon?
 176. Transaksjonsprinsippet
 177. Tvangstrekk i lønn
 178. Utgående balanse
 179. Utgående moms
 180. Utgifter – hva er en utgift?
 181. Utgiftsgodtgjørelse
 182. Utlignet skatt
 183. Utrangeringsverdi
 184. Utsatt skatt
 185. Varsel om utleggsforretning
 186. Velge selskapsform
 187. Webinar – hva er et webinar?

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer om Egeninkasso