« Tilbake (Kontoplan)

Konto 7400: Valutatap

Konto 7400: Valutatap brukes til å registrere tap som oppstår som følge av endringer i valutakurser. Dette er spesielt relevant for bedrifter som har transaksjoner i ulike valutaer, som for eksempel import, eksport, lån eller investeringer. Valutatapet oppstår når en bedrift må betale mer i egen valuta for en utenlandsk valuta eller når den mottar mindre i egen valuta ved konvertering fra en utenlandsk valuta.

Konto 7400 Valutatap

Konkret eksempel på bruk av konto 7400 i praktisk regnskapsføring:

La oss si at en norsk bedrift kjøper varer fra en amerikansk leverandør for 10.000 USD. På kjøpstidspunktet er valutakursen 1 USD = 8 NOK, så den norske bedriften registrerer kjøpet til 80.000 NOK (10.000 USD * 8 NOK/USD). To måneder senere, når fakturaen forfaller, har valutakursen endret seg til 1 USD = 8,5 NOK. Når bedriften betaler fakturaen, må den betale 85.000 NOK (10.000 USD * 8,5 NOK/USD). Valutatapet er 5.000 NOK (85.000 NOK - 80.000 NOK).

For å registrere valutatapet i regnskapet, vil bedriften føre følgende bilag:

Debet: Konto 7400 (Valutatap) - 5.000 NOK Kredit: Konto 1900 (Bankinnskudd) - 5.000 NOK

Dette bilaget viser at bedriften har et valutatap på 5.000 NOK på grunn av endringen i valutakursen mellom kjøpstidspunktet og betalingstidspunktet. Valutatapet reduserer bedriftens resultat og påvirker dens finansielle stilling.

For å minimere risikoen for valutatap kan bedrifter vurdere å bruke finansielle instrumenter som terminkontrakter, valutaswapper eller opsjoner. Disse instrumentene kan hjelpe bedrifter med å låse inn valutakurser og redusere risikoen for uforutsigbare valutakursendringer.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Forenklet kontoplan
 2. Konto 1010: Bankinnskudd
 3. Konto 1020: Kasse
 4. Konto 1030: Kortsiktige investeringer
 5. Konto 1040: Kortsiktige fordringer
 6. Konto 1050: Kundefordringer
 7. Konto 1060: Fordringer på konsernselskaper
 8. Konto 1070: Varelager
 9. Konto 1080: Pågående arbeid for fremmed regning
 10. Konto 1100: Immaterielle eiendeler
 11. Konto 1120: Varige driftsmidler
 12. Konto 1130: Bygninger
 13. Konto 1140: Tomter
 14. Konto 1150: Finansielle anleggsmidler
 15. Konto 1160: Investeringer i datterselskaper
 16. Konto 1170: Investeringer i tilknyttede selskaper
 17. Konto 1180: Investeringer i felleskontrollerte virksomheter
 18. Konto 1190: Utsatt skattefordel
 19. Konto 2000: Aksjekapital
 20. Konto 2030: Overkursfond
 21. Konto 2040: Egenkapital til konsernbidrag
 22. Konto 2050: Annen innskutt egenkapital
 23. Konto 2080: Opptjent egenkapital
 24. Konto 2099: Årets resultat
 25. Konto 2100: Kassekreditt
 26. Konto 2110: Kortsiktig leverandørgjeld
 27. Konto 2120: Skyldige offentlige avgifter
 28. Konto 2130: Annen kortsiktig gjeld
 29. Konto 2160: Kortsiktig konserngjeld
 30. Konto 2170: Skyldig utbytte
 31. Konto 2180: Pågående arbeid for fremmed regning
 32. Konto 2200: Langsiktig lån fra kredittinstitusjon
 33. Konto 2210: Obligasjonslån
 34. Konto 2220: Gjeld til kredittforetak
 35. Konto 2230: Langsiktig leasingforpliktelse
 36. Konto 2240: Langsiktig pensjonsforpliktelse
 37. Konto 2250: Annen langsiktig gjeld
 38. Konto 2260: Langsiktig konserngjeld
 39. Konto 2270: Utsatt skattegjeld
 40. Konto 2280: Gjeld i form av finansielle instrumenter
 41. Konto 2290: Avsetning for forpliktelser
 42. Konto 3000: Salgsinntekt varer
 43. Konto 3100: Salgsinntekt tjenester
 44. Konto 3200: Salgsinntekt lisenser, patenter og lignende rettigheter
 45. Konto 3300: Provisjonsinntekt
 46. Konto 3400: Inntekt fra utleie av eiendom
 47. Konto 3510: Inntekt fra reklame og sponsing
 48. Konto 3520: Gebyrinntekt
 49. Konto 3530: Inntekt fra salg av anleggsmidler
 50. Konto 3540: Royaltyinntekt
 51. Konto 3550: Inntekt fra salg av varer på kommisjon
 52. Konto 3990: Annen inntekt
 53. Konto 4000: Innkjøp av varer
 54. Konto 4100: Frakt- og ekspedisjonskostnader
 55. Konto 4200: Toll og avgifter
 56. Konto 4300: Lagerendringer
 57. Konto 4400: Rabatter og bonuser
 58. Konto 4500-4999: Andre varekostnader
 59. Konto 5000: Lønn
 60. Konto 5100: Feriepenger
 61. Konto 5200: Arbeidsgiveravgift
 62. Konto 5300: Pensjonskostnader
 63. Konto 5400: Personalforsikringer
 64. Konto 5500: Personalkostnader
 65. Konto 5600: Lønn til daglig leder
 66. Konto 5700: Naturalytelser
 67. Konto 5800-5899: Andre lønnskostnader
 68. Konto 6000: Leie og leasingkostnader
 69. Konto 6100: Energi og brensel
 70. Konto 6200: Vedlikehold og reparasjoner
 71. Konto 6300: Forsikringspremier
 72. Konto 6400: Reise- og transportkostnader
 73. Konto 6500: Markedsføringskostnader
 74. Konto 6600: Kontorkostnader
 75. Konto 6700: Konsulent- og rådgivningstjenester
 76. Konto 6800: Andre driftskostnader
 77. Konto 6900: Avskrivninger
 78. Konto 7000: Renteutgifter
 79. Konto 7100: Rentekostnader
 80. Konto 7200: Gebyrer og provisjoner
 81. Konto 7300: Tap på fordringer
 82. Konto 7400: Valutatap
 83. Konto 7500: Kursdifferanse
 84. Konto 7600: Tap ved salg av finansielle instrumenter
 85. Konto 7700-7999: Andre finanskostnader
 86. Konto 8000: Skatt på alminnelig inntekt
 87. Konto 8010: Utsatt skatt
 88. Konto 8020: Betalbar merverdiavgift
 89. Konto 8030: Fradrag for inngående merverdiavgift
 90. Konto 8040: Arbeidsgiveravgift
 91. Konto 8050: Eiendomsskatt
 92. Konto 8060: Avgifter og lisenser
 93. Konto 8100: Miljøavgifter
 94. Konto 8200: Påløpte skatter og avgifter
 95. Konto 8900: Frivillige bidrag og donasjoner