« Tilbake (Kontoplan)

Konto 1190: Utsatt skattefordel

Konto 1190: Utsatt skattefordel brukes til å registrere den midlertidige forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som forventes å redusere skattebelastningen i fremtidige perioder. Utsatt skattefordel oppstår når en virksomhet har midlertidige forskjeller som resulterer i lavere skatt i fremtiden, ofte knyttet til forskjeller i avskrivninger, tap, og andre skattefradrag.

Konto 1190 Utsatt skattefordel

I praktisk regnskapsføring vil transaksjoner som involverer utskrevne skattefordeler være knyttet til beregning og revisjon av slike fordringer, samt deres realisering. Her er noen eksempler på hvordan konto 1190 kan brukes i regnskapsføring:

Eksempel 1: Beregning av utsatt skattefordel Din virksomhet har et skattemessig underskudd på 200 000 NOK, som kan fremføres og benyttes som fradrag i fremtidig skattepliktig inntekt. Den gjeldende skattesatsen er 22%. Regnskapsføringen av den utsatte skattefordelen vil se slik ut:

Debet: 1190 Utsatt skattefordel (økning) 44 000 NOK (200 000 NOK * 22%) Kredit: 8910 Utsatt skattefordel (inntekt) 44 000 NOK

Eksempel 2: Revidering av utsatt skattefordel Din virksomhet har tidligere bokført en utsatt skattefordel på 60 000 NOK. Etter en revisjon av skatteposisjonen, viser det seg at den korrekte verdien av den utsatte skattefordelen er 50 000 NOK. Regnskapsføringen av endringen vil se slik ut:

Debet: 8910 Utsatt skattefordel (reduksjon av inntekt) 10 000 NOK Kredit: 1190 Utsatt skattefordel (reduksjon) 10 000 NOK

Eksempel 3: Realisering av utsatt skattefordel Din virksomhet har en utsatt skattefordel på 30 000 NOK fra tidligere år. I inneværende år har selskapet en skattepliktig inntekt, og den utsatte skattefordelen kan benyttes som fradrag for å redusere skattebelastningen. Regnskapsføringen vil se slik ut:

Debet: 6800 Betalbar skatt (reduksjon av utgift) 30 000 NOK Kredit: 1190 Utsatt skattefordel (reduksjon) 30 000 NOK

Vær oppmerksom på at regnskapsføringen av utsatt skattefordel kan variere avhengig av de spesifikke omstendighetene og gjeldende regelverk.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

  1. Forenklet kontoplan
  2. Konto 1010: Bankinnskudd
  3. Konto 1020: Kasse
  4. Konto 1030: Kortsiktige investeringer
  5. Konto 1040: Kortsiktige fordringer
  6. Konto 1050: Kundefordringer
  7. Konto 1060: Fordringer på konsernselskaper
  8. Konto 1070: Varelager
  9. Konto 1080: Pågående arbeid for fremmed regning
  10. Konto 1100: Immaterielle eiendeler
  11. Konto 1120: Varige driftsmidler
  12. Konto 1130: Bygninger
  13. Konto 1140: Tomter
  14. Konto 1150: Finansielle anleggsmidler
  15. Konto 1160: Investeringer i datterselskaper
  16. Konto 1170: Investeringer i tilknyttede selskaper
  17. Konto 1180: Investeringer i felleskontrollerte virksomheter
  18. Konto 1190: Utsatt skattefordel
  19. Konto 2000: Aksjekapital
  20. Konto 2030: Overkursfond
  21. Konto 2040: Egenkapital til konsernbidrag
  22. Konto 2050: Annen innskutt egenkapital
  23. Konto 2080: Opptjent egenkapital
  24. Konto 2099: Årets resultat
  25. Konto 2100: Kassekreditt
  26. Konto 2110: Kortsiktig leverandørgjeld
  27. Konto 2120: Skyldige offentlige avgifter
  28. Konto 2130: Annen kortsiktig gjeld
  29. Konto 2160: Kortsiktig konserngjeld
  30. Konto 2170: Skyldig utbytte
  31. Konto 2180: Pågående arbeid for fremmed regning
  32. Konto 2200: Langsiktig lån fra kredittinstitusjon
  33. Konto 2210: Obligasjonslån
  34. Konto 2220: Gjeld til kredittforetak
  35. Konto 2230: Langsiktig leasingforpliktelse
  36. Konto 2240: Langsiktig pensjonsforpliktelse
  37. Konto 2250: Annen langsiktig gjeld
  38. Konto 2260: Langsiktig konserngjeld
  39. Konto 2270: Utsatt skattegjeld
  40. Konto 2280: Gjeld i form av finansielle instrumenter
  41. Konto 2290: Avsetning for forpliktelser
  42. Konto 3000: Salgsinntekt varer
  43. Konto 3100: Salgsinntekt tjenester
  44. Konto 3200: Salgsinntekt lisenser, patenter og lignende rettigheter
  45. Konto 3300: Provisjonsinntekt
  46. Konto 3400: Inntekt fra utleie av eiendom
  47. Konto 3510: Inntekt fra reklame og sponsing
  48. Konto 3520: Gebyrinntekt
  49. Konto 3530: Inntekt fra salg av anleggsmidler
  50. Konto 3540: Royaltyinntekt
  51. Konto 3550: Inntekt fra salg av varer på kommisjon
  52. Konto 3990: Annen inntekt
  53. Konto 4000: Innkjøp av varer
  54. Konto 4100: Frakt- og ekspedisjonskostnader
  55. Konto 4200: Toll og avgifter
  56. Konto 4300: Lagerendringer
  57. Konto 4400: Rabatter og bonuser
  58. Konto 4500-4999: Andre varekostnader
  59. Konto 5000: Lønn
  60. Konto 5100: Feriepenger
  61. Konto 5200: Arbeidsgiveravgift
  62. Konto 5300: Pensjonskostnader
  63. Konto 5400: Personalforsikringer
  64. Konto 5500: Personalkostnader
  65. Konto 5600: Lønn til daglig leder
  66. Konto 5700: Naturalytelser
  67. Konto 5800-5899: Andre lønnskostnader
  68. Konto 6000: Leie og leasingkostnader
  69. Konto 6100: Energi og brensel
  70. Konto 6200: Vedlikehold og reparasjoner
  71. Konto 6300: Forsikringspremier
  72. Konto 6400: Reise- og transportkostnader
  73. Konto 6500: Markedsføringskostnader
  74. Konto 6600: Kontorkostnader
  75. Konto 6700: Konsulent- og rådgivningstjenester
  76. Konto 6800: Andre driftskostnader
  77. Konto 6900: Avskrivninger
  78. Konto 7000: Renteutgifter
  79. Konto 7100: Rentekostnader
  80. Konto 7200: Gebyrer og provisjoner
  81. Konto 7300: Tap på fordringer
  82. Konto 7400: Valutatap
  83. Konto 7500: Kursdifferanse
  84. Konto 7600: Tap ved salg av finansielle instrumenter
  85. Konto 7700-7999: Andre finanskostnader
  86. Konto 8000: Skatt på alminnelig inntekt
  87. Konto 8010: Utsatt skatt
  88. Konto 8020: Betalbar merverdiavgift
  89. Konto 8030: Fradrag for inngående merverdiavgift
  90. Konto 8040: Arbeidsgiveravgift
  91. Konto 8050: Eiendomsskatt
  92. Konto 8060: Avgifter og lisenser
  93. Konto 8100: Miljøavgifter
  94. Konto 8200: Påløpte skatter og avgifter
  95. Konto 8900: Frivillige bidrag og donasjoner