« Tilbake (Kontoplan)

Konto 2120: Skyldige offentlige avgifter

Konto 2120: Skyldige offentlige avgifter brukes for å registrere gjeld knyttet til offentlige avgifter som selskapet har ansvaret for å betale, men som ennå ikke er betalt. Dette inkluderer skatter og avgifter som merverdiavgift (moms), arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og eventuelle andre offentlige gebyrer.

Konto 2120 Skyldige offentlige avgifter

Her er noen eksempler på bruk av konto 2120 i praktisk regnskapsføring:

Eksempel 1: Merverdiavgift Selskapet har beregnet merverdiavgift for en gitt periode og skal betale 15 000 NOK i moms. Regnskapsføringen vil se slik ut:

Debet: 2700 Utgående merverdiavgift 15 000 NOK Kredit: 2120 Skyldige offentlige avgifter 15 000 NOK

Eksempel 2: Arbeidsgiveravgift Selskapet har beregnet arbeidsgiveravgift for en gitt periode og skal betale 10 000 NOK i arbeidsgiveravgift. Regnskapsføringen vil se slik ut:

Debet: 5700 Arbeidsgiveravgift 10 000 NOK Kredit: 2120 Skyldige offentlige avgifter 10 000 NOK

Eksempel 3: Forskuddstrekk Selskapet har foretatt forskuddstrekk på lønn for en gitt periode og skal betale 20 000 NOK i forskuddstrekk. Regnskapsføringen vil se slik ut:

Debet: 5400 Forskuddstrekk 20 000 NOK Kredit: 2120 Skyldige offentlige avgifter 20 000 NOK

Eksempel 4: Betaling av offentlige avgifter Når selskapet betaler offentlige avgifter, vil det redusere gjelden på konto 2120. La oss si at selskapet betaler 45 000 NOK i offentlige avgifter. Regnskapsføringen vil se slik ut:

Debet: 2120 Skyldige offentlige avgifter 45 000 NOK Kredit: 1010 Bankinnskudd 45 000 NOK

I disse eksemplene vises det hvordan konto 2120 brukes for å registrere ulike typer offentlige avgifter som selskapet er ansvarlig for å betale. Det er viktig å holde oversikt over skyldige offentlige avgifter og betale dem innen fristen for å unngå renter og gebyrer.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Forenklet kontoplan
 2. Konto 1010: Bankinnskudd
 3. Konto 1020: Kasse
 4. Konto 1030: Kortsiktige investeringer
 5. Konto 1040: Kortsiktige fordringer
 6. Konto 1050: Kundefordringer
 7. Konto 1060: Fordringer på konsernselskaper
 8. Konto 1070: Varelager
 9. Konto 1080: Pågående arbeid for fremmed regning
 10. Konto 1100: Immaterielle eiendeler
 11. Konto 1120: Varige driftsmidler
 12. Konto 1130: Bygninger
 13. Konto 1140: Tomter
 14. Konto 1150: Finansielle anleggsmidler
 15. Konto 1160: Investeringer i datterselskaper
 16. Konto 1170: Investeringer i tilknyttede selskaper
 17. Konto 1180: Investeringer i felleskontrollerte virksomheter
 18. Konto 1190: Utsatt skattefordel
 19. Konto 2000: Aksjekapital
 20. Konto 2030: Overkursfond
 21. Konto 2040: Egenkapital til konsernbidrag
 22. Konto 2050: Annen innskutt egenkapital
 23. Konto 2080: Opptjent egenkapital
 24. Konto 2099: Årets resultat
 25. Konto 2100: Kassekreditt
 26. Konto 2110: Kortsiktig leverandørgjeld
 27. Konto 2120: Skyldige offentlige avgifter
 28. Konto 2130: Annen kortsiktig gjeld
 29. Konto 2160: Kortsiktig konserngjeld
 30. Konto 2170: Skyldig utbytte
 31. Konto 2180: Pågående arbeid for fremmed regning
 32. Konto 2200: Langsiktig lån fra kredittinstitusjon
 33. Konto 2210: Obligasjonslån
 34. Konto 2220: Gjeld til kredittforetak
 35. Konto 2230: Langsiktig leasingforpliktelse
 36. Konto 2240: Langsiktig pensjonsforpliktelse
 37. Konto 2250: Annen langsiktig gjeld
 38. Konto 2260: Langsiktig konserngjeld
 39. Konto 2270: Utsatt skattegjeld
 40. Konto 2280: Gjeld i form av finansielle instrumenter
 41. Konto 2290: Avsetning for forpliktelser
 42. Konto 3000: Salgsinntekt varer
 43. Konto 3100: Salgsinntekt tjenester
 44. Konto 3200: Salgsinntekt lisenser, patenter og lignende rettigheter
 45. Konto 3300: Provisjonsinntekt
 46. Konto 3400: Inntekt fra utleie av eiendom
 47. Konto 3510: Inntekt fra reklame og sponsing
 48. Konto 3520: Gebyrinntekt
 49. Konto 3530: Inntekt fra salg av anleggsmidler
 50. Konto 3540: Royaltyinntekt
 51. Konto 3550: Inntekt fra salg av varer på kommisjon
 52. Konto 3990: Annen inntekt
 53. Konto 4000: Innkjøp av varer
 54. Konto 4100: Frakt- og ekspedisjonskostnader
 55. Konto 4200: Toll og avgifter
 56. Konto 4300: Lagerendringer
 57. Konto 4400: Rabatter og bonuser
 58. Konto 4500-4999: Andre varekostnader
 59. Konto 5000: Lønn
 60. Konto 5100: Feriepenger
 61. Konto 5200: Arbeidsgiveravgift
 62. Konto 5300: Pensjonskostnader
 63. Konto 5400: Personalforsikringer
 64. Konto 5500: Personalkostnader
 65. Konto 5600: Lønn til daglig leder
 66. Konto 5700: Naturalytelser
 67. Konto 5800-5899: Andre lønnskostnader
 68. Konto 6000: Leie og leasingkostnader
 69. Konto 6100: Energi og brensel
 70. Konto 6200: Vedlikehold og reparasjoner
 71. Konto 6300: Forsikringspremier
 72. Konto 6400: Reise- og transportkostnader
 73. Konto 6500: Markedsføringskostnader
 74. Konto 6600: Kontorkostnader
 75. Konto 6700: Konsulent- og rådgivningstjenester
 76. Konto 6800: Andre driftskostnader
 77. Konto 6900: Avskrivninger
 78. Konto 7000: Renteutgifter
 79. Konto 7100: Rentekostnader
 80. Konto 7200: Gebyrer og provisjoner
 81. Konto 7300: Tap på fordringer
 82. Konto 7400: Valutatap
 83. Konto 7500: Kursdifferanse
 84. Konto 7600: Tap ved salg av finansielle instrumenter
 85. Konto 7700-7999: Andre finanskostnader
 86. Konto 8000: Skatt på alminnelig inntekt
 87. Konto 8010: Utsatt skatt
 88. Konto 8020: Betalbar merverdiavgift
 89. Konto 8030: Fradrag for inngående merverdiavgift
 90. Konto 8040: Arbeidsgiveravgift
 91. Konto 8050: Eiendomsskatt
 92. Konto 8060: Avgifter og lisenser
 93. Konto 8100: Miljøavgifter
 94. Konto 8200: Påløpte skatter og avgifter
 95. Konto 8900: Frivillige bidrag og donasjoner